Dokumenty do pobrania

 

Legalizacja pobytu obywateli UE

Wniosek o przedłużenie wizy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- Wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – rejestracja zaproszeń cudzoziemców

- Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w okresie do 6 miesięcy, rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy – dotyczy obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdowy

Metryczka pracodawcy, Metryczka pracownika

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=zezwolenie_na_prace_cudzoziemca

Wniosek o uznanie za repatrianta

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Wniosek o uznanie za obywatelstwa polskiego 

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o wydanie Karty Polaka

 

Formularze są także dostępne na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (http://www.udsc.gov.pl/Formularze,240.html)