PUBLIKACJE

Informacje dla cudzoziemców – Urząd Wojewódzki - język białoruski  (BY) Autor:  Urząd  Wojewódzki w Krakowie
Informacje dla cudzoziemców – Urząd Wojewódzki - język ukraiński   (UA) Autor:  Urząd  Wojewódzki w Krakowie
Partycypacja cudzoziemców w Polsce Analiza ISP na temat partycypacji cudzoziemców.Autor: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Prawa cudzoziemców w postępowaniu z administracją publiczną (PL)  Autor: Stowarzyszenie Interwencji PrawnejZbiorcze opracowanie na temat praw cudzoziemców w postępowaniu z administracją publiczną.
„Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce”; Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Publikacja Biura RPO  obejmuje m.in. informacje na temat zadań RPO i praktyki działania w zakresie praw cudzoziemców, spojrzenie na kwestię praw cudzoziemców z punktu widzenia dorobku międzynarodowego, oraz wskazanie głównych problemów związanych z łamaniem praw cudzoziemców.
Legalność zatrudnienia cudzoziemców (PL) 
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby powierzyć pracę cudzoziemcowi? Jak uzyskać zezwolenie na zatrudnienie? Czy obcokrajowcy w Polsce mają takie same prawa pracownicze jak obywatele Polscy? Jakie przywileje przysługują osobom posiadającym Kartę Polaka? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych są pomocnym źródłem informacji dla pracodawców w legalnym zatrudnianiu obywateli obcych państw.Mimo że publikacja jest adresowana do pracodawców, będzie ona przydatna także pracownikom.Autor: Jarosław Cichoń
„Inspirator równościowy” (PL)   Poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej, autorstwa radc. pr. Karoliny Kędziory (PTPA), Katarzyny Kubin (FRRS), Katarzyny Wencel (SIP) oraz dr Kingi Wysieńskiej (ISP).Informator adresowany jest głównie do mieszkańców m.st. Warszawy pracujących w branży rozrywkowej (przede wszystkim klubach nocnych), gastronomicznej i kulturalnej, ponieważ właśnie oni mogą mieć styczność z grupami szczególnie narażonymi na zachowania dyskryminujące (kobietami, osobami starszymi, cudzoziemcami, niepełnosprawnymi, wyznawcami różnych religii) i kierować się w swojej działalności przesłankami niemerytorycznymi, a w rezultacie dyskryminować te grupy.W informatorze znajdują się podane w przystępny sposób informacje dotyczące m.in. definicji dyskryminacji, opis różnych form dyskryminacji, dobre praktyki z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością, przedstawiona zostanie także metoda tzw. testów dyskryminacyjnych jako technika do badania nierówności społecznych.Inspirator równościowyInspirator równościowy – wersja rozszerzona
Ślub w Polsce (PL, UK, RUS, VN, SA)  Podaje informacje o dokumentach potrzebnych do zawarcia małżeństwa w Polsce z cudzoziemcem, opisuje ślubne formalności oraz podaje informacje o prawach i obowiązkach cudzoziemca-małżonka w Polsce.
Dzieci bez opieki (PL, EN, SA, RUS, VN)  Ulotka podaje ważne informacje dla rodziców/opiekunów dzieci, które przyjeżdżają do Polski bez opieki – na przykład uczyć się lub studiować w Polsce. Ulotka mówi o dzieciach, które w Polsce są pozbawione dorosłego przedstawiciela prawnego, a potrzebują zalegalizować lub przedłużyć swój pobyt.
Obywatelstwo polskie (PL, EN, SA, RUS, VN)  O możliwościach wnioskowania o polskie obywatelstwo, dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku, opłatach, czasie oczekiwania.
Obywatelstwo polskie – dla rodzin obywateli Polski (PL, EN, SA, RUS, VN)   Nie zawsze małżonek lub dziecko obywatelki/obywatela Polski ma możliwość uzyskać polskie obywatelstwo – ulotka podaje, jakie warunki trzeba spełnić i jak wygląda procedura wnioskowania o obywatelstwo. 
Pomoc prawna dla cudzoziemców (PL, EN, SA, RUS, VN)  Ulotka „Pomoc prawna dla cudzoziemców” prezentuje rodzaje dostępnej w Polsce pomocy i informacji prawnej – odpłatnej i bezpłatnej – z której korzystają głównie cudzoziemcy legalizujący pobyt w Polsce. Ulotka mówi o tym, jakiego rodzaju pomoc jest dostępna, gdzie znaleźć pomoc bezpłatnie, a także co zrobić, gdy prawnik źle wykona swoje obowiązki.
Niebieska Karta UE (PL, EN, SA, RUS, VN)  Od 12 czerwca 2012 r. Polska wprowadziła w życie nowe przepisy o możliwości legalizacji pobytu dla cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach – na podstawie tzw. Niebieskiej Karty. Ulotka na ten temat opisuje wymagania, które cudzoziemiec musi spełnić, aby uzyskać tę kartę. 
Abolicja – i co dalej? (PL, EN, SA, RUS, VN)  Ulotka podaje ważne informacje o dalszej legalizacji pobytu w Polsce, o możliwościach legalizacji dzieci cudzoziemców, które nie mogły skorzystać z abolicji, o przywilejach i obowiązkach, które abolicja nakłada na cudzoziemców. 
Jak uzyskać polskie obywatelstwo? (PL, EN, SA, RUS, VN)  Ulotka przytacza informacje o warunkach wymaganych do wnioskowania o polskie obywatelstwo, potrzebnych dokumentach i trybie rozpatrywania wniosku. Część ulotki poświęcona jest zagadnieniom uzyskiwania obywatelstwa przez dzieci, także z mieszanych małżeństw.
Zanim zatrudnisz pełnomocnika (PL, EN, SA, RUS, VN)  Zatrudniając pełnomocnika cudzoziemiec powierza swoje ważne życiowe sprawy obcej osobie. To bardzo ważne, aby na pełnomocników wybierać osoby sprawdzone, godne zaufania. Konsekwencje niesolidności pełnomocnika ponosi bowiem cudzoziemiec. Ulotka informacyjna podaje informacje, które każdy cudzoziemiec powinien wiedzieć przed podjęciem współpracy z pełnomocnikiem.
Przedłużanie wiz (PL, EN, SA, RUS, VN)  Kiedy i jak można przedłużyć polską wizę albo wizę Schengen – ulotka podaje terminy, warunki i procedury.
Rasizm jest przestępstwem (PL, EN, FR) Broszura ta przeznaczona jest dla osób, które doświadczyły agresji fizycznej, psychicznej, nękania, czy obelg ze względu na swoją przynależność rasową lub etniczną, kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, bezwyznaniowość albo były świadkiem takiego zdarzenia.Celem tej ulotki jest zachęcenie do zgłaszania tego rodzaju przypadków organom ścigania. Można w niej znaleźć m.in. informacje dotyczące tego czym jest przestępstwo motywowane nienawiścią rasową, w jaki sposób można zgłosić jego przypadek, co się dzieje po zgłoszeniu takiego przestępstwa oraz informacje na temat instytucji i organizacji zajmujących się tą tematyką.Ulotka została opracowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka przy wsparciu finansowym Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.
Praca w Polsce – ważne informacje (PLENRUSVN) Podaje informacje na temat zezwoleń na pracę, legalizacji pobytu na podstawie pracy, podstawowe fakty o polskim prawie pracy – najważniejsze informacje dla cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w Polsce.Ulotka powstała w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wydziałem Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Praca w Polsce bez zezwolenia (PL, ENRUSVN) Ulotka przytacza grupy cudzoziemców, które mogą podejmować pracę w Polsce bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, a także wymienia rodzaje pracy, które cudzoziemcy mogą wykonywać bez zezwolenia.Informacja została przygotowana w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wydziałem Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Stały pobyt w Polsce (PL, EN, RUS, VN) Możliwości uzyskania prawa stałego pobytu w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.Ulotka opisuje wymagania, które należy spełnić wnioskując o obie formy zezwoleń, a także przywileje, jakie one oferują.Publikacja dostępna w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Została przygotowana w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Dać radę w Polsce (PL, EN, RUS, VN, CN, UA) Obszerny informator dla cudzoziemców, pomocny w zrozumieniu polskiej rzeczywistości, jest dziełem ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Powstał w 2009 roku.Publikacja jest dostępna w sześciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, chińskim i wietnamskim. Podaje informacje kluczowe dla każdego, kto chce zrozumieć sposób funkcjonowania polskiego społeczeństwa.Działy informatora poświęcone są:

  • Informacjom o Polsce
  • Urzędom i instytucjom w Polsce – z informacją, jakie sprawy i gdzie można załatwić
  • Legalizacji pobytu (wizom, przekraczaniu granicy, możliwościom legalizacji pobytu na dłużej w różnych sytuacjach życiowych)
  • Pracy w Polsce – oraz warunkach podejmowania zatrudnienia przez cudzoziemców
  • Podatkom
  • Ubezpieczeniom
  • Pomocy społecznej
  • Ochrony prawnej w Polsce – dział opisuje system sądownictwa oraz prawa cudzoziemców w różnych rolach: zarówno oskarżonych, jak ofiar przestępstw.

Informator dla cudzoziemców powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Open Society Institute.

 

Legalizacja pobytu w Polsce (PL, RUS, EN) Ulotka informacyjna przytacza najważniejsze informacje związane z procedurą legalizacji pobytu w Polsce. Podaje terminy na składanie dokumentów, różne drogi na złożenie wniosku, terminy rozpatrywania spraw i inne.Publikacja powstała w ramach projektu „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Legalizacja pobytu studentów z zagranicy w Polsce (PL, RUS, EN)  Ulotka przedstawia możliwości legalizacji pobytu studentów, uczniów, pracowników naukowych, opisuje niezbędne formalności i terminy załatwiania spraw.Jest to kolejna ulotka informacyjna dla cudzoziemców przygotowana przez Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców prowadzonego dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.Partnerami projektu są Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Wojewoda Mazowiecki. Serdecznie dziękujemy partnerom za zaangażowanie i wielkie wsparcie merytoryczne w przygotowaniu tej ulotki.
Informator dla studentów (PL) Informator wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie to obszerny zbiór informacji ważnych dla każdego cudzoziemca, który planuje studia lub podjęcie nauki w Polsce. Kolejne rozdziały Informatora dotyczą przygotowania do wyjazdu na studia do Polski, wjazdu do Polski, pobytu w Polsce oraz możliwości podejmowania pracy. Informator zawiera też wzory dokumentów i przegląd przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
Praca cudzoziemców w procedurze administracyjnej (PL, RUS, EN) Ulotka Prawa cudzoziemców w procedurze administracyjnej przedstawia podstawowe fakty na temat funkcjonowania procedury administracyjnej w Polsce, a także przytacza prawa cudzoziemców w tej procedurze.Materiał przygotowany został w wersjach polskiej, angielskiej i rosyjskiej – ulotki są dostępne w formacie pdf w załącznikach poniżej.Ulotki powstały w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców. Partnerami PFM w tym projekcie są Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Wojewoda Mazowiecki – serdecznie dziękujemy obu Partnerom za konsultację treści ulotki.
Ślub w Polsce (PL, RUS, EN) Ulotka przedstawia formalności, wymagane dokumenty i podstawowe przepisy prawne na temat zawierania małżeństwa przez cudzoziemców z obywatelami/obywatelkami Polski.
Jak zapisać dziecko do szkoły (EN) Krótki przewodnik dla rodziców-cudzoziemców, który pozwala zorientować się w funkcjonowaniu systemu edukacji i szkoły w Polsce. Publikacja wydana przez Fundację ZNAK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Vox Humana i Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Książeczka została przygotowana w ramach projektu „Uchodźca – mój dobry sąsiad” finansowanego przez Fundusz Organizacji Pozarządowych.
Handel dziećmi – dla młodzieży z grupy ryzyka (PL, GB, UA,VN, RO, FR) Ulotka informacyjna na temat handlu ludźmi – dla starszych dzieci i młodzieży.Ulotka powinna stanowić pomoc dla dorosłych, którzy mają kontakt z dziećmi cudzoziemskimi, szczególnie przebywającymi w Polsce nielegalnie. Może stanowić przyczynek do rozmowy z dzieckiem na temat jego sytuacji. Pomoc dziecku nie może ograniczać się do wręczenia tej ulotki! Publikacja powstała w 2007 r. we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, w ramach wspólnego projektu państw basenu Morza Bałtyckiego na rzecz przeciwdziałania handlowi dziećmi.
Ciąża i poród w Polsce (PL) Broszura opisuje przebieg ciąży, rozwój dziecka i zmiany w organizmie matki. Podaje też szereg informacji dotyczących spraw logistycznych, organizacyjnych czy formalnych związanych z ciążą i porodem w Polsce (badania, przepisy, kalendarz szczepień niemowląt itp.)Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku, dzięki współfinansowaniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.
W oczekiwaniu na status uchodźcy (rosyjski, gruziński) Ulotka i plakat informacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy zachęcają do aktywności w tym czasie: korzystania z dostępnych szkoleń czy lekcji polskiego, uczenia się, jak funkcjonuje polskie społeczeństwo.
Procedura o nadanie statusu uchodźcy (rosyjski, gruziński) Ulotki informacyjne dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.Kto jest kto- to przegląd instytucji zaangażowanych w procedurę azylową, a także opis praw i obowiązków cudzoziemców w trakcie procedury.Krok po kroku- to opis etapów procedury o nadanie statusu, wraz z opisem praw i obowiązków cudzoziemców na każdym etapie.Ulotki są dostępne w języku rosyjskim i gruzińskim.Obie publikacje zostały przygotowane w ramach projektu Integracja uchodźców w małych środowiskach finansowanych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. Tłumaczenie na język gruziński przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
PIP – dla cudzoziemców (PL)   Zapraszamy cudzoziemców-pracowników do lektury publikacji Państwowej Inspekcji Pracy na temat praw i obowiązków cudzoziemskich pracowników w Polsce.Przy okazji warto przypomnieć, że zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie jest karalne – zarówno pracownik jak pracodawca mogą zostać ukarani grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.W lipcu 2012 roku weszły w życie nowe przepisy, które dają nielegalnie zatrudnionym pracownikom o nieuregulowanym statusie prawnym dochodzenie swoich praw pracowniczych w przypadku, gdy pracodawca ich oszuka.