STUDENT

Globalizacja sprzyja atrakcyjności studiów zagranicznych. Polska ma wielowiekowe tradycje szkolnictwa wyższego, a absolwenci polskich uczelni cenieni są  tak w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Europą.

Jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz studiować w Polsce to masz dwie możliwości:

1)      podjąć studia na tych samych zasadach, co każdy Polak  (taką możliwość mają osoby określone w art. 43 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym),

lub

2)      podjąć studia na zasadach dla obcokrajowców.

Zgodnie z ustawą podjąć i odbywać studia na zasadach dla obywateli Polski mogą:

1)      cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu),

2)      cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce,

3)      cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polsce,

4)      pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Polski,

5)      cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony:

 1. jako członkowi rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (co najmniej 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku dla członka rodziny), albo jako członkowi rodziny cudzoziemca posiadającego status uchodźcy;
 2. jako osobie, która posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie;

6)      cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

7)      posiadacze Karty Polaka.

Jeśli studiujesz na tych samych zasadach co Polak, wtedy przysługuje ci:

 • stypendium socialne oraz za wyniki w nauce,
 • opieka zdrowotna – to uczelnia płaci za Ciebie składki do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), zaś
 • studia dzienne na uczelniach państwowych są bezpłatne.

Studiując jako obcokrajowiec:

 • nie możesz ubiegać się o stypendium socialne i za wyniki w nauce,
 • musisz somodzielnie płacić składki na ubespieczenie zdrowotne w NFZ lub jakimkolwiek innym zakładzie ubezpeczeń,
 • a studia są dla Ciebie płatne.

Rekrutacja.

Cudzoziemcy zainteresowani podjęciem studiów w Polsce mogą składać wnioski o przyjęcie na studia bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły wyższej. Zasady rekrutacji na studia każda uczelnia określa indywidualnie. Możesz się z nimi zapoznać na stronie internetowej wybranej uczelni. Zawsze jednak jeśli chcesz studiować w Polsce musisz pamiętać o:

 • wizie pozwalającej na wjazd i pobyt na terenie Polski w celu podjęcia studiów,
 • oznaczeniu dyplomu ukończonej w swoim kraju szkoły znakiem APOSTILE,
 • przetłumaczeniu wszystkich dokumentów (np. dyplom, wykaz ocen, zaświadczenie medyczne, certyfikaty itp.) na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • certyfikacie poświadczającym przynajmniej dobrą znajomość języka polskiego,
 • odpowiednich funduszach potrzebnych do studiowania i pobytu w Polsce, zwłaszcza jeżeli będziesz studiować na zasadach innych niż obywatele Polski.

Wiza.

Więcej na temat wiz i legalizacji pobytu w Polsce znajdziesz w zakładce  Legalność pobytu.

Apostille

Sprawę APOSTILE musisz załatwić będąc jeszcze w Twoim kraju. Co do zasady właściwym organem w takich sprawach jest ministerstwo do spraw edukacji (nauki lub oświaty).

Język polski

 Znajomość języka polskiego może być potwierdzona np. certyfikatem ukończenia kursu języka polskiego, lub zaświadczeniem ze szkoły o zaliczeniu przedmiotu „język polski”, a także dyplom ukończonej szkoły polskiej.

Osoby nieznające języka polskiego mogą odbyć, trwający 9 miesięcy, kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim, tzw. „zerówka”. Takie kursy są organizowane m.in. w następujących miastach: Kraków (Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Krakowska), Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Łódź (Uniwersytet Łódzki), Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski), Katowice (Uniwersytet Śląski), Wrocław (Politechnika Wrocławska).

Koszt studiów.

Uzyskanie odpowiednich funduszy, zwłaszcza dla osób studiujących na zasadach dla obcokrajowców, to sprawa skomplikowana. W przypadku osób studiujących na zasadach dla obcokrajowców studia są co do zasady płatne.

Osoby uprawnione do studiowania w Polsce na zasadach dla obywaneli nie muszą płacić za studia dzienne na uczelni publicznej. Studia zaoczne oraz studia na uczelni prywatnej zawsze są płatne. Płatne są też studia w języku angielskim lub innych językach obcych jest odpłatne.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą studiować w Polsce:

1)  jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) – stypendia te są przyznawane na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą; kandydaci na stypendystów rządu polskiego są zgłaszani przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

2)  jako stypendyści strony wysyłającej (rządu innego państwa).

Cudzoziemcy kształcący się jako stypendyści strony polskiej lub stypendyści strony wysyłającej nie ponoszą opłat za studia.

3)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych (dotyczy to obywateli wybranych krajów. Dlatego zawsze warto o to zapytać w dziale rekrutacji wybranej uczelni lub w polskiej placówce dyplomatycznej w twoim kraju).

W tym przypadku student nie ponosi opłat za studia, ale nie otrzymuje również stypendium rządu polskiego. We własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w Polsce wynoszące ponad 300 euro miesięcznie[1].

4) na zasadach odpłatności.

Minimalna wysokość opłat za studia wynosi w Polsce 2000 euro za rok akademicki (plus za pierwszy rok jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 euro) i jest różna w poszczególnych uczelniach. Cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący na zasadach odpłatności studia w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30%.Niektóre uczelnie przewidują możliwość zwolnienia studentów z opłat za studia, jednakże są to sytuacje raczej wyjątkowe.

Stypendium.

Po przyjęciu  na studia, osoby studiujące na zasadach dla Polaków są uprawnieni do ubiegania się o:

1)      stypendium socjalne i zapomogi,

2)      stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3)      stypendium rektora dla najlepszych studentów,

4)      stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

5)      stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Cudzoziemcy, studiujące na zasadach innych niż obywatele Polski, nie są uprawnieni do ubiegania się o te stypendia. Niemniej jednak, istnieją inne możliwości uzyskania stypendium, np. od organizacji rządowych, pozarządowych oraz osób prywatnych (np. Wspólnota Polska, urząd miasta lub wojewódstwa, Kasa Mianowskiego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i inne).

Na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej znajdziesz więcej informacji o przepisach regulujących zasady studiowania cudzoziemców w Polsce oraz możliwościach uzyskania rządowych stypendiów i dofinansowań, w tym szczególnie tych skierowanych do studentów z krajów należących do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

Więcej na temat odbywania studiów oraz kwestii związanych z pobytem w Polsce (mieszkanie, opieka zdrowotna, praca itp.) możesz znaleść pod zakładką: Jestem w Polsce jako student. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1067)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1168)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919)

Właściwe urzędy

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel.+48 22 826-74-34
http://www.buwiwm.edu.pl

Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Twoim kraju (wykaz polskich placówek dyplomatycznych oraz ich dane teleadresowe można znaleźć pod linkiem: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/)

Dział Rekrutacji twojej uczelni (wykaz uczelni oraz ich dane teleadresowe można znaleźć pod linkiem: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie/)

Przydatne informacje:[1]Dane ze strony internetowej: http://www.nauka.gov.pl (01.10.2013r.).