Czym jest „mały ruch graniczny”?

Mały ruch graniczny stanowi szczególne uproszczenie w ruchu granicznym.   Mały ruch graniczny to wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainą, czyli granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i mieszkańców strefy przygranicznej wymienionych państw na podstawie specjalnych zezwoleń (karty MRG).

Kto i kiedy jest uprawniony do przekraczania Polskiej granicy w ramach „małego ruchu granicznego”?

Mieszkaniec 30 km strefy przygranicznej na Ukrainie oraz mieszkaniec obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej może przekraczać zewnętrzną granicę lądową Polski w ramach małego ruchu granicznego, jeżeli:

 • posiada ważną kartę MRG,
 • posiada ważny dokument podróży,
 • nie jest osobą, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS),
 • nie jest uważana za stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich UE.

Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, pod warunkiem, że nie stanowią działalności zarobkowej, np. w ramach ‘małego ruchu granicznego’ może przyjechać do Polski:

- osoba, która przekracza granicę polską w ramach „małego ruchu granicznego” w celu zapoznania się z warunkami rekrutacji na studia lub złożenia dokumentów;

- turysta, który zamierza zwiedzić obszar strefy przygranicznej;

- osoba, w celu zapoznania się z rynkiem pracy, ofertami, albo w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej;

- przedsiębiorca w celu zapoznania się z rynkiem lub nawiązania kontaktów, itp.

Pamiętaj! Pobyt w ramach małego ruchu granicznego jest ograniczony obszarem strefy przygranicznej i nie może trwać dłużej niż 60 dni dla obywateli Ukrainy i 30 dni dla obywateli Federacji Rosyjskie.

Kto i jak może otrzymać zezwolenie na przekraczanie granicy Polski w ramach” małego ruchu granicznego”?

Zezwolenie na przekraczanie polskiej granicy w ramach „małego ruchu granicznego” może zostać wydane wyłącznie mieszkańcom strefy przygranicznej na terytorium Ukrainy oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, tzn. każdemu, kto posiada udokumentowane miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata, a także małżonkowie, małoletni i pełnoletnie dzieci, w tym przysposobione, pozostające na utrzymaniu mieszkańców strefy przygranicznej lub ich współmałżonków, nawet  jeżeli posiadają miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres krótszy niż 3 lata.

Organem właściwym do wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy Polski w ramach „małego ruchu granicznego” dla obywateli Federacji Rosyjskiej jest Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, a dla obywateli Ukrainy Konsulat Generalny RP we Lwowie i w Łucku.

 

W celu otrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach „małego ruchu granicznego” każdy chętny uprawniony powinien złożyć wniosek (formularz wniosku znajduje się na stronie właściwego konsulatu). Obecnie wnioski o wydanie zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego są przyjmowane tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu ich w internetowym systemie e-konsulat: www.e-konsulat.gov.pl/

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzenie rejestracji w systemie e-konsulat;
 2. zdjęcie aktualne, kolorowe o wym. 3,5 x 4,5 cm;
 3. paszport zagraniczny lub dokument podróży dziecka (termin ważności min. 1 rok, oryginał i kopia strony z danymi osobowymi);
 4. pieczątka potwierdzająca zameldowanie w strefie przygranicznej umieszczona w paszporcie wewnętrznym (oryginał i kopia), jeśli pieczątka jest nieczytelna – zaświadczenie o zameldowaniu w strefie przygranicznej, wydane przez DMSU (oryginał), jeżeli wnioskodawca nie posiada paszportu wewnętrznego – zaświadczenie o zameldowaniu w strefie przygranicznej, wydane przez DMSU (oryginał);
 5. paszport wewnętrzny (oryginał i kopia 1, 2 i 3 strony);
 6. jeżeli wnioskodawca jest niepełnoletni i podróżuje sam lub z jednym z rodziców, wymagana jest zgoda obojga rodziców lub drugiego rodzica bądź opiekuna prawnego (oryginał i kopia); akt urodzenia (oryginał i kopia); kopie paszportów rodziców lub opiekunów;
 7. jeżeli wnioskodawca składa wniosek jako małżonek lub dziecko mieszkańca strefy przygranicznej, wymagany jest także akt ślubu lub urodzenia (oryginał i kopia) oraz dokument potwierdzający zameldowanie w strefie mieszkańca;
 8. inne dokumenty jeżeli potrzebne, np. dokument uprawniający do zwolnienia z opłat, dokument potwierdzający zmianę nazwiska (oryginał i kopia), zaświadczenie ze Straży Granicznej RP o utracie w Polsce zezwolenia MRG (oryginał i kopia), zaświadczenie z milicji o utracie/kradzieży zezwolenia MRG na Ukrainie (oryginał i kopia), poprzednie zezwolenie MRG (oryginał i kopia).

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wynosi 20 Euro.

Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści oraz dzieci w wieku do lat 18 oraz posiadacze Karty Polaka.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach „małego ruchu granicznego składa się osobiście, wydane zezwolenie też należy odebrać osobiście.

Pierwsze zezwolenie na przekraczanie granicy Polski w ramach „małego ruchu granicznego” jest na okres 2 lat, a kolejne okres 5 lat, przy czym nigdy nie na okres dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży.

Zezwolenie wydaje się w możliwie krótkim czasie, ale nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami uzupełniającymi. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być przedłużony do 90 dni kalendarzowych. 

Jaki jest zakres terytorialny „małego ruchu granicznego”?

Mały ruch graniczny obejmuje obszar strefy przygranicznej, który sąsiadujące państwa określają w drodze umowy. Zgodnie z ustawowym określeniem strefa przygraniczna, to obszar jednostek podziału administracyjnego Państw umawiających się Stron, sięgający nie dalej niż 30 km od wspólnej granicy; jeśli część takiej jednostki jest położona w odległości pomiędzy 30 a 50 km od linii granicy, uznaje się ją za część strefy przygranicznej (link do odpowiednich dokumentów, gdzie wymienione są wszystkie jednostki objęte tym obszarem, jest podany na końcu).

Uprawnienia w ramach „małego ruchu granicznego”?

Zezwolenie to nie jest wizą i nie uprawnia do przebywania na terytorium państwa poza strefą.

Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, pod warunkiem, że nie stanowią działalności zarobkowej. Przekroczywszy granicę na zasadach „małego ruchu granicznego” nie możesz: pracować, studiować, prowadzić działalność gospodarczą na terenie całej Polski, nawet jeżeli posiadasz odpowiednią wizę czy zezwolenie.

Pamiętaj! Zawsze znajdujesz się w kraju na tych zasadach, na których przekroczyłeś jego granicę.

Każdorazowo czas trwania jednego pobytu na terytorium Polskie w ramach „małego ruch granicznego” nie może przekroczyć trzech miesięcy. Jednakże, na podstawie umowy dwustronnej sąsiadujące państwa mogą ustalić krótszy termin. Dla obywateli Ukrainy ten okres wynosi: nie dłużej niż 60 dni od dnia przekroczenia granicy, aczkolwiek nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy. A dla obywateli Federacji Rosyjskie ten okres wynosi: nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy, aczkolwiek nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.

Przekraczając granicę w ramach „małego ruch granicznego” i podczas następnego pobytu na terenie Polski każdy powinien powinni posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego (polisę, certyfikat) gwarantującej placówce opieki medycznej pokrycie kosztów leczenia w stanach nagłych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów transportu. Taki dokument powinien być ważny przez cały okres pobytu na terytorium drugiego państwa, nie krócej jednak niż 14 dni oraz powinien potwierdzać wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w kwocie co najmniej 20 000 euro.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz.U.UE.L. z 2011r., nr 347 poz.41)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r., nr 264 poz.1573 -j.t.)
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego została podpisana w Kijowie 28 marca 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 103, poz. 858)
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego została podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 814)
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. (Dz.U.z 2010 r., nr 122, poz. 823) – wymiana not dyplomatycznych wstrzymana przez Rząd Republiki Białoruskiej

Właściwe urzędy

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

236022 Kaliningrad, Kasztanowa aleja 51

tel.: (+7 4012) 976 440

faks: (+7 4012) 976 443

kaliningrad.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/

Adres korespondencyjny z Polski do Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie:

ul. Hozjusza 1

skr. pocztowa 20

14-500 Braniewo

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Ukraina, Lwów, Iwana Franki 110, 79011

ul. I. Franka 110

tel. +380 32 2957988,

fax. +380 32 2957989 (Karta Polaka i MRG)

lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://www.lviv.msz.gov.pl/pl/

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

Ukraina, Łuck, Dubniwska 22 B, 43010

tel.: +380 332280640

faks: +380 32280659

luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl, kg.luck@msz.gov.pl

http://www.luck.msz.gov.pl/pl/

Ponadto przydatne informacje znajdziesz na stronach:

wykaz miejscowości objętych „małym ruchem granicznym po stronie Polski oraz Ukrainy http://lwow.msz.gov.pl/resource/22d395c3-e271-4a23-b04d-a5b471368193:JCR

wykaz miejscowości objętych „małym ruchem granicznym po stronie Polski i Federacji Rosyjskiej (załącznik 1, str.9): http://www.msz.gov.pl/resource/fb5bab23-463d-4be2-8c2b-2bc549a4e647

MSZ – http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/maly_ruch_graniczny/