Prawo jazdy w Polsce

Jeżeli posiadasz prawo jazdy, które otrzymałeś w swoim kraju pochodzenia, w Polsce obowiązuje ono przez 6 miesięcy, po tym okresie traci swoją ważność.

Jeżeli chcesz w Polsce otrzymać prawo jazdy musisz przystąpić do procedury ubiegania się o prawo jazdy w Polsce na zasadach ogólnych.

Istnieje kilka kategorii prawa jazdy. Aby starać się o dokument prawa jazdy w konkretnej kategorii trzeba mieć ukończony odpowiedni wiek.

Prawo jazdy kategorii A – 18 lat;

 1. Prawo jazdy kategorii A1 – 16 lat;
 2. Prawo jazdy kategorii B – 18 lat;
 3. Prawo jazdy kategorii B1 – 16 lat;
 4. Prawo jazdy kategorii C – 18 lat;
 5. Prawo jazdy kategorii C1 – 18 lat;
 6. Prawo jazdy kategorii D – 21 lat;
 7. Prawo jazdy kategorii D1 – 21 lat;
 8. Prawo jazdy kategorii T – 16 lat;
 9. Prawo jazdy kategorii B+E – 18 lat;
 10. Prawo jazdy kategorii C+E – 18 lat;
 11. Prawo jazdy kategorii D+E – 21 lat;
 12. Prawo jazdy kategorii C1+E – 18 lat;
 13. Prawo jazdy kategorii D1+E – 21 lat;

Pierwszym krokiem jest wybór ośrodka nauki jazdy dla kierowców. Nauka w ośrodku z przydzielonym instruktorem jazdy ma zadanie przygotować Cię do zdania egzaminu państwowego.

Upewnij się, że dany ośrodek nauki jazdy oferuje kursy na tę kategorią prawa jazdy, która Cię interesuje.

Kursy nauki jazdy są odpłatne, i obejmują:

- część teoretyczną,  w czasie której poznajesz zasady ruchu drogowego.

oraz

- część praktyczną, w czasie której nabierasz praktycznych umiejętności prowadzenia auta i poznajesz zasady ruchu drogowego w praktyce.

Uwaga! Egzamin państwowy na prawo jazdy jest prowadzony z zasady w języku polskim. Jednak niektóre ośrodki egzaminacyjne oferują możliwość zdawania egzaminu w języku angielskim lub niemieckim.

Możesz to sprawdzić w bazie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego http://www.wordy.pl/. Tutaj też sprawdzisz, który ośrodek znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Egzaminacyjnym obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktczną; i jest płatny.

Jeżeli nie zdasz egzaminu, za każde przystąpienie do egzaminu musisz ponieść opłatę. Informację o wysokości opłaty znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Transportu [dokument poniżej] lub na stronie ośrodków egzaminacyjnych.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego składasz wymagane dokumenty takie jak dowód uiszczenia opłaty za egzamin, fotografię, orzeczenie lekarskie i zaświadczenie o ukończeniu kursu. W chwili składania dokumentów ustalany jest również termin egzaminu państwowego.

Ważne!

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy, każdy kandydat musi przejść badania lekarskie. Jeżeli w wyniku tych badań zostanie stwierdzone, że dana osoba cierpi na aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu – prawo jazdy nie będzie mogło być wydane. Badanie przeprowadza się u uprawnionego lekarza, który stwierdza czy możesz ubiegać się o prawo jazdy. Badanie lekarskie jest płatne.

Jeżeli zdasz egzamin państwowy pozytywnie, możesz wyrobić stosowny dokument w urzędzie gminy w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym celu należy zgłosić się do urzędu, do wydziału zajmującego się obsługą w zakresie komunikacji i/lub transportu, złożyć odpowiedni dokument ze zdjęciem i uiścić stosowną opłatę. Na tej podstawie zostaje Ci wydany dokument prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Wymiana dokumentu prawa jazdy

Wymiany prawa jazdy z kraju pochodzenia na polski odpowiednik, można dokonać pod warunkiem, że pochodzi się z państwa, które jest sygnatariuszem Konwencji o Ruchu Drogowym.

Wykaz państw, które podpisały taką Konwencję znajdziesz tutaj.

http://zielonalinia.gov.pl/upload/powroty/po-konwencja-wiedenska.pdf

Aby dokonać wymiany należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym.
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • Tłumaczenie na język polski, przez tłumacza przysięgłego zagranicznego prawa jazdy.
 • Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy;

oraz przedłożyć do wglądu:

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały w Warszawie;
 • Zagraniczne prawo jazdy należy zdać przy odbiorze dokumentu;
 • Jako cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołączasz kserokopię karty pobytu.

Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo  jazdy  jest wydawane na okres  3  lat, nie dłużej  jednak  niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe  prawo  jazdy  jest ważne  łącznie  z krajowym prawem jazdy.

Ważne linki

Ministerstwo Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,  szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 poz. 995)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej  z dnia 16 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2013 poz. 78)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 poz. 973)
 • Kodeks Ruchu Drogowego (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)
 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 Nr 5, poz. 40).

Opracowano na podstawie stanu prawnego na dzień 14 sierpień 2013 r.