PRACOWNIK  / Работник

Obywatel polski może podjąć pracę w Republice Białorusi, o ile spełni niezbędne wymagania i formalności.

Możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

1) obywatel Polski mieszka w Republice Białorusi na stałe i posiada zezwolenie na pobyt  stały – w takim przypadku posiada on wszystkie prawa w obszarze zatrudnienia i stosunków pracy oraz  taki sam zakres praw i obowiązków, jak obywatele Republiki Białorusi (włączając kwestie podatkowe). Wyjątkiem jest zakaz obejmowania stanowisk, których objęcie związane jest z posiadaniem obywatelstwa białoruskiego.

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest cudzoziemcom, którzy:

 • są bliskimi krewnymi obywateli Republiki Białorusi przebywających w Białorusi na stałe;
 • posiadają status uchodźcy lub azyl w Republice Białorusi;
 • posiadają prawo do połączenia z rodziną;
 • legalnie przebywali w Republice Białorusi przez ostatnich siedem lat i dłużej;
 • mają podstawy do nabycia obywatelstwa Republiki Białorusi w trybie rejestracji;
 • byli wcześniej obywatelami Republiki Białorusi;
 • są pracownikami i ekspertami, których potrzebują organizacje Republiki Białorusi;
 • posiadają wyjątkowe zdolności i umiejętności lub odznaczają się wybitnymi zasługami dla Republiki Białorusi, a także dużymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, techniki, kultury i sportu;
 • są przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy zainwestowali  kwotę w wysokości nie mniejszej niż 150.000 euro w obiekty działalności inwestycyjnej na terytorium Republiki Białorusi;
 • są etnicznymi Białorusinami lub ich bliskimi krewnymi w linii prostej: dziećmi, wnukami, prawnukami, którzy urodzili się poza granicami współczesnego terytorium Republiki Białorusi.

2) obywatel Polski jest pracownikem-migrantem, tzn. cudzoziemcem nieposiadającym zezwolenia na stały pobyt w Republice Białorusi, przybyłym na Białoruś w celu zatrudnienia i podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę z białoruskim zleceniodawcą.

Jeśli zostałeś zaproszony  w celu podjęcia pracy w Republice Białorusi i nie posiadasz zezwolenia na pobyt stały, jesteś zobowiązany do uzyskania specjalnego zezwolenia na pracę w Republice Białorusi. Takie zezwolenie wydawane jest na wniosek białoruskiego zleceniodawcy.

Jeśli posiadasz takie zezwolenie, masz prawo zawrzeć umowę o pracę ze zleceniodawcą i legalnie wykonywać pracę na terenie Białorusi. Termin umowy o pracę nie może przekraczać terminu ważności zezwolenia.

Umowa o pracę zawierana jest w formie pisemnej w języku rosyjskim lub  białoruskim, a także w ojczystym lub innym zrozumiałym dla zagranicznego pracownika języku.

Umowa o pracę z pracownikiem zagranicznym musi zawierać następne informacje i warunki:

1)    dane o pracowniku i zleceniodawcy, którzy zawarli umowę o pracę;

2)    adres miejsca pracy ze wskazaniem oddziału, do którego pracownik jest przyjmowany;

3)    opis stanowiska pracy (praca w jednej lub kilku branżach, specjalizacjach, stanowiskach zgodnie z wykazem stanowisk pracy zleceniodawcy, obowiązkami służbowymi oraz instrukcjami firmowymi);

4)    opis podstawowych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

5)    okres obowiązywania umowy (dla umów o pracę na czas określony);

6)    czas pracy i odpoczynku (jeśli w stosunku do danego pracownika czas ten odbiega od ogólnych zasad  ustalonych prze zleceniodawcę);

7)    warunki wynagrodzenia (łącznie z wysokością stawki taryfowej pracownika (uposażeniem), dopłatami, dodatkami i premiami);

8)    opis trybu i warunków wygaśnięcia umowy, wprowadzania zmian i przedłużenia umowy o pracę;

9)    opis warunków  wyjazdu na Białoruś, wyżywienia, zakwaterowania i opieki medycznej dla pracownika-migranta.

Podstawowe gwarancje dla pracowników-migrantów podejmujących pracę w Republice Białorusi

Przy podejmowaniu pracy w Republice Białorusi pracownicy-migranci mają  zagwarantowane:

 • równe z obywatelami i cudzoziemcami przebywającymi na Białorusi na stałe wynagrodzenie za pracę o równej wartości;
 • wypłaty przewidziane w aktach prawnych Republiki Białorusi dla obywateli i cudzoziemców przebywających na Białorusi na stałe  w związku z utratą zdrowia, zdolności do pracy lub śmiercią wskutek  nieszczęśliwego wypadku w pracy oraz chorób zawodowych;
 • dostęp do informacji gromadzonych w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji pracowników-migrantów o statusie prawnym cudzoziemców przebywających w Republice Białorusi;
 • dostęp do informacji gromadzonych w organach (jednostkach) administracji publicznej Białorusi na temat prawa obowiązującego na terytorium Republiki Białorusi.

Prawa i obowiązki pracownika-migranta

Pracownik-migrant ma prawo do:

 • dostępu do opieki medycznej na koszt własny, koszt zleceniodawcy lub innych źródeł  niezabronionych prawnie w Białorusi;
 • zabezpieczenia emerytalnego zgodnie z międzynarodowymi umowami Republiki Białorusi;
 • swobodnego transferu pozyskanych środków pieniężnych poza granice Białorusi w trybie określonym w ustawodawstwie RB  wraz z międzynarodowymi umowami Republiki Białorusi;
 • przywozu  na Białoruś, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych narzędzi i sprzętu w okresie obowiązywania umowy o pracę;
 • korzystania z innych praw zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi.

Pracownik-migrant jest zobowiązany:

 • przestrzegać prawa Republiki Białorusi;
 • posiadać specjalne zezwolenie na pracę;
 • wyjechać z Białorusi na swój koszt po wygaśnięciu umowy o pracę  w przypadku braku  innych podstaw dla jego dalszego pobytu w Republice Białorusi, z wyjątkiem przypadków przedterminowego rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika-migranta w związku z naruszeniem przez białoruskiego zleceniodawcę  przepisów prawa pracy, umowy zbiorowej czy umowy o pracę z pracownikiem-migrantem, a także anulowania specjalnego zezwolenia na pracę z winy białoruskiego zleceniodawcy;
 • wykonywać inne obowiązki zgodnie z prawem Republiki Białorusi.

Prawa i obowiązki białoruskiego zleceniodawcy 

Białoruski zleceniodawca  ma prawo do:

 • zawarcia w umowie o pracę z pracownikiem-migrantem dodatkowych informacji i warunków w przypadku  zawarcia umowy o pracę na terytorium Republiki Białorusi;
 • wykorzystania siły roboczej pracowników-migrantów pod warunkiem przestrzegania zasad regulowanych prawnie;
 • korzystania z innych praw zgodnie z prawem Republiki Białorusi

Białoruski zleceniodawca jest zobowiązany do:

 • uzyskania zezwolenie na pozyskanie zagranicznej siły roboczej;
 • zawarcia umowy o pracę z pracownikiem-migrantem;
 • zarejestrowania w Wydziale  ds. Obywatelstwa i Migracji zawartej na terytorium Republiki Białorusi umowy o pracę z pracownikiem–migrantem w terminie do 30-tu dni od daty jej zawarcia;
 • pokrycia  kosztów  wyjazdu z Białorusi pracownika-migranta w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika-migranta w związku z naruszeniem przez białoruskiego zleceniodawcę przepisów prawa pracy, umowy zbiorowej czy umowy o pracę z pracownikiem-migrantem, a także w przypadku anulowania zezwolenia na pozyskanie zagranicznej siły roboczej lub specjalnego zezwolenia na pracę z winy białoruskiego zleceniodawcy, w przypadku braku innych podstaw dla pobytu cudzoziemca w Białorusi;
 • poinformowania o śmierci pracownika–migranta Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji w celu zawiadomienia poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi odpowiedniego przedstawicielstwa dyplomatycznego czy urzędu konsularnego w zależności od jego przynależności państwowej lub stałego miejsca zamieszkania;
 • pomocy przy wyjeździe pracownika–migranta z Białorusi po wygaśnięciu  umowy o pracę;
 • zwrotu kosztów związanych z deportacją z Białorusi, pracownika–migranta zatrudnionego z naruszeniem przepisów prawa pracy  oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Białorusi, a także w przypadku  anulowania specjalnego zezwolenia na pracę;
 • wypełniać inne obowiązki zgodnie z prawem Republiki Białorusi.

KWESTIE PODATKOWE 

Jeśli przebywałeś w Republice Białorusi dłużej niż 183 dni w danym roku kalendarzowym – posiadasz status rezydenta podatkowego w Białorusi.

Stawka podatku dochodowego pobieranego od dochodu uzyskiwanego przez cudzoziemca w ramach wykonywanych przez niego obowiązków służbowych (lub innych) na terytorium Republiki Białorusi wynosi 12 %.

*            *            *

Работник

Могут быть 2 ситуации:

1) гражданин Польши постоянно проживает в Республике Беларусь и имеет разрешение на постоянное проживание – в таком случае он имеет все права в области трудоустройства и трудовых правоотношений такой же объем прав и обязанностей, что и граждане Республики Беларусь (включая налоговые вопросы). Исключение составляет запрет занимать должности, назначение на которые связано с гражданством.

Разрешение на постоянное проживание выдается иностранцам, которые:

 • являются близкими родственниками граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в Республике Беларусь;
 • являются лицами, которым предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь;
 • имеют право на воссоединение семьи;
 • прожили на законных основаниях в Республике Беларусь последние семь и более лет;
 • имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации;
 • состояли ранее в гражданстве Республики Беларусь;
 • являются работниками и специалистами, в которых нуждаются организации Республики Беларусь;
 • обладают исключительными способностями и талантом или имеют выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта;
 • являются иностранными инвесторами, вложившими инвестиции в размере не менее ста пятидесяти тысяч евро в объекты инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь;
 • являются этническими белорусами или их кровными родственниками по прямой нисходящей линии: детьми, внуками, правнуками, родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь.

2) гражданин Польши является трудящимся-иммигрантом, т.е. иностранцем, не имеющим разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, въехавшим в Республику Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности по трудовому договору у нанимателя Республики Беларусь.

Если ты приглашен для работы в Республике Беларусь и не имеешь разрешения на постоянное проживание, ты обязан получить специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. Такое разрешение выдается по заявлению потенциального нанимателя в Беларуси.

Когда такое разрешение получено, ты имеешь право заключить трудовой договор с нанимателем и на законных условиях осуществлять трудовую деятельность в Беларуси. Срок трудового договора не должен превышать срок действия специального разрешения.

Трудовой договор заключается в письменной форме на русском или белорусском языках, а также на родном или ином понятном для иностранного работника языке.

Трудовой договор с иностранным работником должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:

1)    данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;

2)    место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;

3)    трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией);

4)    основные права и обязанности работника и нанимателя;

5)    срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);

6)    режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя);

7)    условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

8)    порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового договора;

9)    условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-иммигранта.

Основные гарантии трудящимся-иммигрантам при осуществлении трудовой деятельности в Республике Беларусь

 • При осуществлении трудовой деятельности в Республике Беларусь трудящимся-иммигрантам гарантируются:
 • равное с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, вознаграждение за труд равной ценности;
 • выплаты, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь для граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, в связи с утратой ими здоровья, профессиональной трудоспособности или их смертью вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 • информирование подразделениями по гражданству и миграции трудящихся-иммигрантов о правовом положении иностранцев в Республике Беларусь;
 • получение в государственных органах (организациях) Республики Беларусь информации о законодательстве Республики Беларусь.

Права и обязанности трудящегося-иммигранта

Трудящийся-иммигрант имеет право на:

 • доступное медицинское обслуживание за счет собственных средств, средств нанимателей и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;
 • пенсионное обеспечение в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
 • беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь заработанных денежных средств в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь;
 • ввоз в Республику Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь инструментов и оборудования, необходимых для исполнения трудовых обязанностей, на срок действия трудового договора;
 • осуществление иных прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Трудящийся-иммигрант обязан:

 • соблюдать законодательство Республики Беларусь;
 • иметь специальное разрешение;
 • выехать за свой счет из Республики Беларусь после прекращения трудового договора, если не имеется иных оснований для его пребывания в Республике Беларусь, за исключением случаев досрочного расторжения трудового договора по требованию трудящегося-иммигранта в связи с нарушением нанимателем Республики Беларусь законодательства Республики Беларусь о труде, коллективного договора или трудового договора с трудящимся-иммигрантом, а также аннулирования специального разрешения по вине нанимателя Республики Беларусь;
 • исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Права и обязанности нанимателя Республики Беларусь

Наниматель Республики Беларусь имеет право на:

 • определение в трудовом договоре с трудящимся-иммигрантом дополнительных сведений и условий в случае заключения трудового договора на территории Республики Беларусь;
 • использование труда трудящихся-иммигрантов при условии соблюдения требований, установленных настоящим Законом;
 • осуществление иных прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Наниматель Республики Беларусь обязан:

 • получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
 • заключить трудовой договор с трудящимся-иммигрантом;
 • зарегистрировать в подразделении по гражданству и миграции трудовой договор с трудящимся-иммигрантом, заключенный на территории Республики Беларусь, в месячный срок со дня его заключения;
 • обеспечить за свой счет выезд из Республики Беларусь трудящегося-иммигранта в случае досрочного расторжения трудового договора по требованию трудящегося-иммигранта в связи с нарушением нанимателем Республики Беларусь законодательства Республики Беларусь о труде, коллективного договора или трудового договора с трудящимся-иммигрантом, а также в случае аннулирования разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или специального разрешения по вине нанимателя Республики Беларусь, если не имеется иных оснований для пребывания иностранца в Республике Беларусь;
 • информировать о смерти трудящегося-иммигранта подразделение по гражданству и миграции в целях уведомления дипломатического представительства или консульского учреждения государства его гражданской принадлежности или обычного места жительства через Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
 • содействовать выезду трудящегося-иммигранта из Республики Беларусь по истечении срока заключенного с ним трудового договора;
 • возместить расходы, связанные с депортацией из Республики Беларусь трудящегося-иммигранта, принятого на работу с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь, установленного настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь, а также в случае аннулирования специального разрешения;
 • исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Налоговые вопросы

Если ты находился в Республике Беларусь более 183 дней в календарном году – ты являешься налоговым резидентом Республики Беларусь.

Ставка подоходного налога, удерживаемого с полученных иностранным гражданином доходов за выполнение трудовых или иных обязанностей на территории Республики Беларусь, составляет 12 %.