DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OBYWATELI ZAGRANICZNYCH / ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Działalność gospodarcza obywateli zagranicznych

Dla prowadzenia działalności gospodarczej na Białorusi przez obywateli innych państw, kluczowe znaczenie ma kwestia statusu obywatela innego kraju przebywającego w Republice Białorusi.

Jeśli przebywasz na Białorusi na stałe, posiadasz zezwolenie na pobyt stały na  Białorusi oraz  posiadasz kartę pobytu, masz prawo prowadzić działalność gospodarczą na równi z obywatelami Republiki Białorusi (zarówno własnej działalności gospodarczej jak i organu założycielskiego osoby prawnej).

Cudzoziemcy tymczasowo przebywający  i zamieszkujący na Białorusi mają prawo prowadzić działalność gospodarczą jedynie po  uzyskaniu osobowości prawnej.

Zasady tworzenia podmiotów gospodarczych przez obywateli zagranicznych

Proces tworzenia podmiotów gospodarczych jest dość skomplikowany, dlatego radzimy skorzystać z usług kancelarii prawnych posiadających doświadczenie w rejestracji podmiotów gospodarczych.

W tym miejscu wymienimy  podstawowe kwestie, które obywatel zagraniczny powinien znać na temat tworzenia podmiotów gospodarczych na przykładzie zakładania spółki.

Aby utworzyć podmiot gospodarczy, jeśli występujesz jako organ założycielski, powinieneś:

1) Przygotować dokumenty potrzebne do państwowej rejestracji:

 • Przetłumaczyć dowód tożsamości na język białoruski lub rosyjski i notarialnie potwierdzić pieczątkę tłumacza;
 • Podjąć decyzję o utworzeniu spółki i podpisać protokół zebrania założycielskiego w sprawie utworzenia spółki;
 • Uzgodnić nazwę w obwodowym (miejskim Mińskim) komitecie wykonawczym. Uzgodnienia można również  dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:  http://egr.gov.by;
 • Określić wstępną lokalizację przyszłego podmiotu gospodarczego;
 • Określić planowane rodzaje działalności;
 • Wyznaczyć kandydatów na stanowiska kierownika i głównego księgowego – informacje na temat kierownika zamieszcza się we wniosku o rejestrację, a także w protokole zebrania założycielskiego.  Informacje na temat  głównego księgowego przekazuje się do urzędu skarbowego, funduszu ubezpieczeń społecznych, urzędu statystycznego oraz firmy ubezpieczeniowej Belgos-Strach (Белгосстрах);
 • Utworzyć fundusz założycielski – wysokość wkładu założyciela zagranicznego powinna wynosić nie mniej niż 20.000 dolarów USA;
 • Przeprowadzić zebranie założycielskie i opracować statut.

2) złożyć do organu rejestracji:

 • odpowiedni wniosek;
 • kopię dowodu tożsamości z tłumaczeniem w języku białoruskim lub rosyjskim oraz notarialnie poświadczoną pieczątką tłumacza;
 • statut w 2 egzemplarzach;
 • potwierdzenie dokonania opłat skarbowych (dla rejestracji spółki – 5 wielkości bazowych – około 180 złotych);
 • CD z wersją elektroniczną statutu w formacie .doc lub .rtf;

Świadectwo państwowej rejestracji wydawane jest  tego samego dnia lub w następnym dniu roboczym.

Po dokonaniu rejestracji należy:

1) wyrobić pieczątkę firmową – aby tego dokonać należy  dostarczyć zakładowi pieczątkarskiemu oryginał statutu z pieczęcią państwowej rejestracji;

2) otworzyć rachunek bieżący (rozliczeniowy). Otwarcie  rachunku odbywa się z reguły w ciągu jednego dnia roboczego.

Aby otworzyć  rachunek  należy do banku dostarczyć:

 • Kopię statutu  z pieczęcią państwowej rejestracji;
 • Formularz ze wzorcami podpisów członków władz spółki oraz wzoru pieczątki firmowej;
 • Pieczątkę firmową spółki

3) przekazać informacje na temat kierownika i głównego księgowego do urzędu skarbowego.

Adresy firm świadczących usługi w zakresie rejestracji firm na Białorusi

http://www.yurist.by/legal-services

*            *            *

Предпринимательская деятельность иностранных граждан

В этом вопросе значение имеет, в каком статусе находится гражданин Польши в Республике Беларусь.

Если ты постоянно проживаешь в Республике Беларусь, имеешь разрешение на постоянное проживание в Беларуси и вид на жительство, ты имеешь право заниматься предпринимательской деятельность наравне с гражданами Республики Беларусь (как индивидуальной предпринимательской деятельностью, так и являясь учредителем юридического лица).

Иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только с образованием юридического лица.

Порядок создания субъекта предпринимательской деятельности иностранным гражданином

Процесс создания субъекта предпринимательской деятельности достаточно сложный, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к услугам юридических фирм, которые имеют опыт регистрация субъектов предпринимательства.

Здесь мы приведем основные моменты, которые нужно знать иностранному гражданину для создания субъекта предпринимательской деятельности, на примере создания хозяйственного общества.

Для создания субъекта предпринимательской деятельности, если ты выступаешь учредителем, тебе нужно:

1) Подготовить документы для государственной регистрации:

 • Сделать перевод паспорта на белорусский или русский язык и нотариально заверить подпись переводчика;
 • Принять решение об учреждении общества и подписать протокол собрания учредителей о создании общества;
 • Согласовать наименование в областном (Минском городском) исполнительном комитете. Cогласование может осуществляться также посредством электронного обращения на сайте http://egr.gov.by;
 • Определить предполагаемое местонахождениe будущего субъекта предпринимательской деятельности;
 • Определить планируемые виды деятельности;
 • Определиться с кандидатурами руководителя и главного бухгалтера – сведения о руководителе вносятся в заявление о государственной регистрации, а также включаются в протокол учредительного собрания. Сведения о главном бухгалтере сообщаются в налоговую инспекцию, в Фонд социальной защиты населения, органы статистики и страховую компанию «Белгосстрах»;;
 • Сформировать уставной фонд – размер вклада в уставной фонд иностранного учредителя должен быть не менее 20.000 долларов США;
 • Провести учредительное собрание и подготовить устав.

2) подать в регистрирующий орган:

 • Заявление по установленной форме;
 • Копию паспорта с переводом на белорусский или русский язык и нотариально удостоверенной подписью переводчика;
 • Устав в 2 экземплярах;
 • Квитанцию об оплате государственной пошлины (для регистрации общества – 5 базовых величин – около 180 злотых);
 • Диск с электронной версией устава в формате .doc или .rtf/
 • Свидетельство о государственной регистрации выдается в тот же день или на следующий рабочий день.

После государственной регистрации необходимо:

1) изготовить печать – для этого организации-изготовителю печати необходимо представить оригинал устава со штампом о государственной регистрации;

2) открыть текущий (расчетный) счет. Открытие счета производится, как правило, в течение рабочего дня.

Для открытия счетa необходимо представить в банк:

 • Копию устава со штампом о государственной регистрации;
 • Карточку с образцами подписей должностных лиц общества и оттиска печати;
 • Печать общества

3) подать сведения о руководителе и главном бухгалтере в налоговую инспекцию.

Контакты фирм, оказывающий услуги по регистрации фирм в Республике Беларусь – http://www.yurist.by/legal-services