STUDENT  / Студент

1)    EDUKACJA

Student z Polski może pobierać na Białorusi jedynie edukację płatną.

Aby pobierać edukację student jest zobowiązany do:

1) zawarcia umowy z instytucją edukacyjną;

2) wykonania obowiązkowych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w Republice Białorusi;

3a) ukończyć kursy przygotowujące do studiów uniwersyteckich organizowanych przez uczelnie i uzyskać pozytywną ocenę końcową

lub

3b) pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną określającą poziom znajomości języka, w którym prowadzone są wykłady, w stopniu wystarczającym do opanowania programu nauczania.

Warunkiem koniecznym  do uzyskania zezwolenia na pobieranie nauki przez cudzoziemców jest:

 • posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • posiadanie wizy
 • posiadanie polisy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Student z Polski ma takie same prawa i obowiązki, jak obywatel Republiki Białorusi z wyjątkiem niektórych punktów.

Student z Polski ma prawo do:

 • pobierania edukacji zgodnie z programami nauczania
 • indywidualnego planu zajęć w ramach obowiązującego programu nauczania
 • korzystania z podręczników i pomocy naukowych
 • bezpłatnego korzystania z biblioteki, zasobów naukowych i kulturalno-sportowych  uczelni lub organizacji świadczącej usługi kształcenia podyplomowego
 • otrzymania dokumentu o wykształceniu w języku rosyjskim, białoruskim, angielskim,  francuskim  czy hiszpańskim (wg wyboru)
 •  innych praw, przewidzianych w ustawodawstwie.

Więcej informacji o tym, jak wstąpić na białoruskie uczelnie można znaleźć tutaj: http://poland.mfa.gov.by/pl/visit_Belarus/education_Belarus/

Po wstąpieniu na uczelnię w celu pobierania nauki studentowi zagranicznemu  udzielane jest zezwolenie na pobyt tymczasowy.

2) OPIEKA MEDYCZNA

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy lekarskiej  – powinieneś:

1) zwrócić się do placówki medycznej;

2) okazać ważną polisę ubezpieczenia zdrowotnego;

Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego  – za leczenie i transport (jeśli korzystałeś z transportu placówki medycznej) musisz zapłacić z własnych środków według cennika usług przewidzianego w danej placówce.

Jeśli nie masz środków, aby zapłacić za leczenie – opłata przechodzi na konto strony zapraszającej.

Jeśli chcesz otrzymać inną pomoc medyczną (inną niż pogotowie ratunkowe) – musisz opłacić ją z własnych środków.

Ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje przypadków:

 • leczenia i (lub) badań  niezwiązanych z nagłym zachorowaniem  czy nieszczęśliwym wypadkiem;
 • chorób (urazów) związanych ze skutkami eksplozji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia promieniotwórczego, działań wojennych;
 • gdy ubezpieczyciel, beneficjent lub ubezpieczony dopuścili się umyślnego czynu prowadzącego do wypadku objętego umową ubezpieczeniową;
 • chorób (urazów) związanych ze znajdowaniem się ubezpieczonego w stanie upojenia alkoholowego lub w stanie wywołanym zażywaniem narkotyków, substancji psychotropowych (i innych środków psychoaktywnych), substancji toksycznych lub innych środków odurzających;
 • świadczenia usług medycznych lub przepisywania lekarstw, które w opinii  specjalisty nie są niezbędne dla postawienia diagnozy lub leczenia;
 • świadczenia usług związanych z pochówkiem ubezpieczonego lub transportem ciała na miejsce pogrzebu;
 • świadczenia dodatkowych wygód (telewizor, klimatyzacja, odtwarzacz DVD i inne), a także usług fryzjerskich lub kosmetycznych;
 • udzielania natychmiastowej pomocy medycznej w związku z zaburzeniem stanu zdrowia, który nastąpił po upływie okresu ważności obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • przeprowadzenia leczenia choroby (urazu) niewymienionych na liście chorób (urazów), wymagających natychmiastowej pomocy medycznej dla cudzoziemców i osób nieposiadających obywatelstwa,  przebywających lub   zamieszkających tymczasowo w Republice Białorusi.

W takich przypadkach za pomoc medyczną należy zapłacić z własnych środków! 

3)    PRACA

Ponieważ  student zagraniczny nie posiada karty pobytu, musi otrzymać specjalne zezwolenie, aby podjąć pracę. Bez takiego zezwolenia podjęcie pracy w Republice Białorusi jest niemożliwe.

Aby otrzymać takie zezwolenie pracodawca zwraca się do Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z odpowiednim wnioskiem.

W innych przypadkach (bez specjalnego zezwolenia) praca studenta zagranicznego uważana jest za nielegalną.

*            *            *

Студент

1) Oбразование

Студент из Польши может получить образование в Беларуси только на платной основе.

Для получения образования студент должен:

1) заключить договор с учреждением образования;

2) пройти обязательное медицинское обследование, подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь;

3a) пройти обучение на факультетах довузовской подготовки, на подготовительных отделениях, на подготовительных курсах высших учебных заведений (ВУЗ) и положительно пройти итоговые испытания

либо

3b) успешно пройти собеседование, устанавливающее уровень владения им языком, на котором ведется обучение в вузе, в объемах, достаточных для усвоения учебной программы.

Необходимым условием зачисления иностранных граждан на обучение является:

 • наличие документа, удостоверяющего личность,
 • наличие визы
 • наличие договора обязательного медицинского страхования.

Студент из Польши имеет такой же объем прав и обязанностей, как и гражданин Республики Беларусь за исключением некоторых особенностей.

Так, студент из Польши имеет право на:

 • получение образования в соответствии с образовательными программами
 • обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания образовательной программы
 • пользование учебниками и учебными пособиями
 • бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и культурно-спортивной базой учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования
 • получение документа об образовании на русском, белорусском, английском, французском или испанском языке по своему выбору
 • иные права, предусмотренные законодательством.

Более подробная информация о поступлении в высшее учебное заведение можно прочитать здесь.

В случае поступления в учебное заведение для получения  образования иностранному студенту выдается разрешение на временное проживание.

2) Mедицина:

Если тебе необходима скорая и неотложная медицинская помощь – ты должен:

1) обратиться в медицинское учреждение;

2) предъявить страховой полис, подтверждающий заключение договора обязательного медицинского страхования;

Если страхового полиса нет – ты должен самостоятельно оплатить медицинскую помощь и транспортные услуги (если тебя транспортировали в медицинское учреждение) по прейскуранту услуг соответствующего медицинского учреждения.

Если нет средств оплатить медицинскую помощь – оплата производится за счет приглашающей стороны.

Если ты хочешь получить другую медицинскую помощь (не скорую) – ты должен оплатить ее самостоятельно за свои средства.

Не относятся к страховым случаям и не подлежат возмещению страховщиком затраты медучреждений, если:

 • лечение и (или) обследование не связаны с внезапным заболеванием или несчастным случаем;
 • заболевание (травма) связано с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий;
 • страхователь, выгодоприобретатель или застрахованное лицо совершили умышленные действия, повлекшие наступление страхового случая;
 • заболевание (травма) связано с нахождением застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
 • оказание медицинских услуг или назначение лекарственных средств не является по заключению медэксперта столь необходимым при постановке диагноза или лечении;
 • предоставленные услуги связаны с захоронением застрахованного лица либо с доставкой тела к месту захоронения;
 • предоставлены дополнительные удобства (телевизор, кондиционер, видеомагнитофон и другое), а также услуги парикмахера или косметолога;
 • скорая и неотложная медицинская помощь оказана в связи с расстройством здоровья, наступившим по истечении срока действия договора обязательного медицинского страхования;
 • проведено лечение заболевания (травмы), отсутствующего в вышеназванном перечне заболеваний (травм), состояние которых требует оказания скорой и неотложной медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь.

В этом случае медицинская помощь оплачивается самостоятельно!

3) Работа

Поскольку иностранный студент не имеет вида на жительствo, для занятия трудовой деятельности ему необходимо получить специальное разрешение. Без такого разрешения осуществление трудовой деятельности в Республике Беларусь невозможно.

Для получения такого разрешения наниматель обращается в Департамент по гражданству и миграции МВД с соответствующим ходатайством.

В остальных случаях (без получения специального разрешения) работа иностранного  студента является нелегальной.