Turysta / Турист

Jeśli jedziesz na Białoruś jako turysta, powinieneś pamiętać, że:

1) musisz otrzymać wizę.

Między Rządem Republiki Białorusi i Republiki Polskiej zawarto Umowę o warunkach wzajemnych podróży  obywateli, zgodnie z którą obywatele Polski wjeżdżają na terytorium Białorusi na podstawie wizy wydanej na okres do 180 dni w ciągu jednego roku licząc od daty pierwszego wjazdu (90 dni w ciągu 6 miesięcy). Informację o trybie wydania wiz na Białoruś można znaleźć tutaj.

2) należy koniecznie zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową podczas przekraczania granicy

3) przy wjeździe na Białoruś należy dysponować środkami przeznaczonymi na opłacenie kosztów pobytu i wyjazdu z Republiki Białorusi.

Jeśli wjeżdżasz na okres dłuższy niż jeden miesiąc, musisz posiadać sumę o równowartości nie mniejszej niż 50 wielkości bazowych na każdy miesiąc pobytu (około 1800 złotych). Jeśli na krótszy termin – sumę o równowartości nie mniejszej niż dwie wielkości bazowe na każdy dzień pobytu (około 70 złotych)

4) przy wjeździe na Białoruś należy wypełnić kartę migracyjną, którą wraz z dokumentem uprawniającym do wyjazdu za granicę należy okazać funkcjonariuszowi organu straży granicznej na przejściu granicznym. Przy wyjeździe z Republiki Białorusi kartę migracyjną należy oddać.

5) masz prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium Republiki Białorusi z wyjątkiem miejsc, których zwiedzanie wymaga specjalnego zezwolenia wydawanego przez upoważnione organy państwowe lub inne organizacje Republiki Białorusi oraz obiektów, do których wjazd i pobyt na ich terytorium  wymagają  specjalnego zezwolenia wydawanego przez administratorów tych obiektów.

6) należy koniecznie w terminie do pięciu dni  zarejestrować się w odpowiednim oddziale rejestracji zgodnie z miejscem rzeczywistego pobytu tymczasowego. Tej reguły nie stosuje się, jeśli:

 • przybyłeś na Białoruś na dni wolne od pracy, święta państwowe lub inne dni świąteczne  lub w terminie do pięciu dni roboczych, jeśli  planujesz wyjechać w ciągu tych dni (dób);
 • przybyłeś do miejscowości wiejskiej lub małego białoruskiego miasteczka na czas określony na podstawie umowy o świadczenie usług agroturystycznych lub turystycznych włączonych w obszar agroturystyki;

7) należy przebywać w Republice Białorusi tylko w tym miejscu pobytu tymczasowego, pod którym jesteś  zarejestrowany.

OPIEKA MEDYCZNA :

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy lekarskiej  – powinieneś:

1) zwrócić się do placówki medycznej;

2) okazać ważną polisę ubezpieczenia zdrowotnego;

Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego  – za leczenie i transport (jeśli korzystałeś z transportu placówki medycznej) musisz zapłacić z własnych środków według cennika usług przewidzianego w danej placówce.

Jeśli nie masz środków, aby zapłacić za leczenie – opłata przechodzi na konto strony zapraszającej (np. firmy turystycznej).

Jeśli chcesz otrzymać inną pomoc medyczną (inną niż pogotowie ratunkowe) – musisz opłacić ją z własnych środków.

Pamiętaj, że ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje przypadków:

 • leczenia i (lub) badań  niezwiązanych z nagłym zachorowaniem  czy nieszczęśliwym wypadkiem;
 • chorób (urazów) związanych ze skutkami eksplozji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia promieniotwórczego, działań wojennych;
 • gdy ubezpieczyciel, beneficjent lub ubezpieczony dopuścili się umyślnego czynu prowadzącego do wypadku objętego umową ubezpieczeniową;
 • chorób (urazów) związanych ze znajdowaniem się ubezpieczonego w stanie upojenia alkoholowego lub w stanie wywołanym zażywaniem narkotyków, substancji psychotropowych (i innych środków psychoaktywnych), substancji toksycznych lub innych środków odurzających;
 • świadczenia usług medycznych lub przepisywania lekarstw, które w opinii  specjalisty nie są niezbędne dla postawienia diagnozy lub leczenia;
 • świadczenia usług związanych z pochówkiem ubezpieczonego lub transportem ciała na miejsce pogrzebu;
 • świadczenia dodatkowych wygód (telewizor, klimatyzacja, odtwarzacz DVD i inne), a także usług fryzjerskich lub kosmetycznych;
 • udzielania natychmiastowej pomocy medycznej w związku z zaburzeniem stanu zdrowia, który nastąpił po upływie okresu ważności obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • przeprowadzenia leczenia choroby (urazu) niewymienionych na liście chorób (urazów), wymagających natychmiastowej pomocy medycznej dla cudzoziemców i osób nieposiadających obywatelstwa,  przebywających lub  zamieszkających tymczasowo w Republice Białorusi.

W takich przypadkach za pomoc medyczną należy zapłacić z własnych środków!

Турист

Если ты едешь в Беларусь в качестве туриста, то ты должен помнить, что:

1) тебе нужно получить визу. Между Правительством Республики Беларусь и Республики Польша заключено Соглашение о взаимных поездках граждан, согласно которому граждане Польши въезжают на территорию Беларуси на основании визы, выданной на срок до 180 дней в течение года с даты первого въезда (90 дней в течение 6 месяцев). Информацию о порядке получения визы в Республику Беларусь можно получить здесь.

2) необходимо заключить договор обязательного медицинского страхования и иметь на руках при пересечении границы страховой полис, подтверждающий заключение такого договора;

3) при въезде в Беларусь необходимо располагать средствами  для оплаты расходов по своему пребыванию и выезду из Республики Беларусь. Если ты въезжаешь на срок более одного месяцы ты должен иметь сумму, эквивалентную не менее 50 базовых величинам на каждый месяц пребывания (около 1800 злотых). Если меньший срок  – сумму, эквивалентную не менее двух базовых величин на каждый день пребывания (около 70 злотых).

4) при въезде в Республику Беларусь необходимо заполнить миграционную карту, которую вместе с документом для выезда за границу нужно предъявить сотруднику органа пограничной службы в пункте пропуска через границу. При выезде из Республики Беларусь миграционную карту необходимо сдать.

5) ты имеешь право свободно передвигаться по территории Республики Беларусь, за исключением мест, для посещения которых требуется специальное разрешение, выдаваемое уполномоченными государственными органами или иными организациями Республики Беларусь, и объектов, для въезда на территорию которых и пребывания на ней требуется специальное разрешение, выдаваемое администрациями этих объектов.

6) необходимо в течение пяти суток зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания. Это правило не применяется, если ты:

 • прибыл в Беларусь на выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, или на срок до пяти суток в обычные дни, если планируешь выехать в течение этих дней (суток);
 • временно прибыл в сельскую местность, малые городские поселения Беларуси на основании договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, либо на основании договоров оказания туристических услуг, в которые включены услуги в сфере агроэкотуризма;

 

7) необходимо проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного пребывания, по которому зарегистрировался;

 

 

медицина:

Если тебе необходима скорая и неотложная медицинская помощь – ты должен:

1) обратиться в медицинское учреждение;

2) предъявить страховой полис, подтверждающий заключение договора обязательного медицинского страхования;

Если страхового полиса нет – ты должен самостоятельно оплатить медицинскую помощь и транспортные услуги (если тебя транспортировали в медицинское учреждение) по прейскуранту услуг соответствующего медицинского учреждения;

Если нет средств оплатить медицинскую помощь – оплата производится за счет приглашающей стороны (к примеру, туристической компании).

Если ты хочешь получить другую медицинскую помощь (не скорую) – ты должен оплатить ее самостоятельно за свои средства.

Необходимо знать, что не относятся к страховым случаям и не подлежат возмещению страховщиком затраты медучреждений, если:

 • лечение и (или) обследование не связаны с внезапным заболеванием или несчастным случаем;
 • заболевание (травма) связано с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий;
 • страхователь, выгодоприобретатель или застрахованное лицо совершили умышленные действия, повлекшие наступление страхового случая;
 • заболевание (травма) связано с нахождением застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
 • оказание медицинских услуг или назначение лекарственных средств не является по заключению медэксперта столь необходимым при постановке диагноза или лечении;
 • предоставленные услуги связаны с захоронением застрахованного лица либо с доставкой тела к месту захоронения;
 • предоставлены дополнительные удобства (телевизор, кондиционер, видеомагнитофон и другое), а также услуги парикмахера или косметолога;
 • скорая и неотложная медицинская помощь оказана в связи с расстройством здоровья, наступившим по истечении срока действия договора обязательного медицинского страхования;
 • проведено лечение заболевания (травмы), отсутствующего в вышеназванном перечне заболеваний (травм), состояние которых требует оказания скорой и неотложной медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь.

В этом случае медицинская помощь оплачивается самостоятельно!