Przydatne adresy internetowe

Przydatne adresy internetowe / Полезные ссылки

  1. Rejestracja obcokrajowców przebywających na terytorium Białorusi, uzyskanie zezwolenia na pobyt stały:  http://www.uvd-mo.gov.by/services/pvs/info/
  2. Procedura  wydawania  specjalnego zezwolenia na prawo do podjęcia pracy  na terytorium  Białorusi w Grodnie http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2290&Itemid=291
  3. Procedura sporządzenia wiz  wjazdowych na Białoruś –  http://www.mfa.gov.by/en/visa/
  4. Informacje praktyczne dla cudzoziemców –  http://belarusfacts.by/en/
  5. Adresy internetowe Obwodowych Inspektoratów Ministerstwa ds. Podatków i Opłat Republiki Bialorusi:

*            *            *

Полезные ссылки

  1. Регистрация иностранных граждан в Беларуси, получение разрешения на постоянное проживание -  http://www.uvd-mo.gov.by/services/pvs/info/ -
  2. Порядок выдачи специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в Гродно http://uvd.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=2290&Itemid=291
  3. Порядок оформления виз на въезд в Беларусь – http://www.mfa.gov.by/en/visa/
  4. факты  и полезная информация для иностранных граждан -  http://belarusfacts.by/en/