Uzyskanie zezwolenia na pobyt tymczasowy przez cudzoziemców i osoby nieposiadające obywatelstwa

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POBYT TYMCZASOWY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW I OSOBY NIEPOSIADAJĄCE OBYWATELSTWA / ПОЛУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt tymczasowy dla obcokrajowców:

Zezwolenie wydawane jest obcokrajowcom:

 1. jeśli przybyli do Republiki Białorusi w celu pobierania lub kontynuowania nauki – na czas zdobycia wykształcenia, nie dłuższy niż okres jednego roku;
 2. jeśli są współmałżonkami, bliskimi krewnymi obywateli Republiki Białorusi lub obcokrajowców mieszkających Białorusi na stałe – na czas pobytu, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 3. jeśli przybyli na terytorium Białorusi w celu podjęcia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej i/ lub  innej działalności na terytorium Republiki Białorusi w trybie ustalonym w ustawodawstwie Republiki Białorusi – na czas pobytu, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 4. w stosunku do których nałożono obowiązek opieki (pieczy) ze strony obywateli Republiki Białorusi, a także obcokrajowców przebywających  w Republice Białorusi na stałe – na okres sprawowania opieki, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 5. jeśli są etnicznymi Białorusinami lub ich bliskim krewnymi w linii prostej: dziećmi, wnukami, prawnukami, którzy urodzili się poza granicami współczesnego terytorium Republiki Białorusi – na czas pobytu, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 6. jeśli mają podstawy do uzyskania obywatelstwa Republiki Białorusi w trybie rejestracji – na czas pobytu, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 7. jeśli wcześniej byli obywatelami Republiki Białorusi – na czas pobytu, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 8. jeśli posiadają prawo własności do lokalu mieszkalnego na terytorium  Republiki Białorusi – na czas pobytu, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 9. jeśli w trybie ustalonym przez ustawodawstwo Republiki Białorusi zwrócili się z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy lub o dodatkową ochronę bądź azyl w Republice Białorusi- na czas rozpatrywania wniosku;
 10. jeśli został im nadany status uchodźcy w Republice Białorusi – na czas nie dłuższy niż okres jednego roku dla uzyskania zezwolenia na pobyt stały;
 11. jeśli uzyskali dodatkową ochronę w Republice Białorusi – na czas korzystania z ochrony, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 12. jeśli zgodnie z prawem Republiki Białorusi nie mogą zostać deportowani wbrew swojej woli na terytorium państwa, na którym ich życiu lub wolności grozi niebezpieczeństwo ze względu na ich rasę, wyznanie, obywatelstwo, narodowość, przynależność do grupy społecznej czy poglądy polityczne, lub na którym są zagrożeni represjami i jeśli żadne z państw nie zgodziło się ich przyjąć – na czas, w którym ich powrót lub deportacja są niemożliwe, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 13. jeśli korzystają ze stacjonarnej opieki medycznej w instytucjach systemu opieki zdrowotnej Republiki Białorusi – na czas leczenia, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku;
 14. na innych podstawach przewidzianych ustawodawstwem Republiki Białorusi, łącznie z międzynarodowymi umowami Republiki Białorusi.

Gdzie należy złożyć wniosek, aby otrzymać zezwolenie:

Oddziały zamiejscowe Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (zgodnie z  miejscem deklarowanego pobytu stałego): http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia:

 1. dokument potwierdzający prawo do pobytu obywatela zagranicznego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa na terenie Republiki Białorusi;
 2. dokument uprawniający do wyjazdu za granicę;
 3. potwierdzenie utraty obywatelstwa Republiki Białorusi – w przypadku osób nieposiadających już obywatelstwa Republiki Białorusi lub potwierdzenie posiadania obywatelstwa RB – w przypadku osób niebędących obywatelami Republiki Białorusi;
 4. ubezpieczenie zdrowotne;
 5. dokument potwierdzający źródło dochodu zapewniającego obywatelowi zagranicznemu lub osobie nieposiadającej obywatelstwa oraz członkom rodziny minimum socjalne ustalone w Republice Białorusi – dla cudzoziemców i bezpaństwowców starających się o uzyskanie zezwolenia na pobyt tymczasowy, jako członków rodziny cudzoziemca lub osoby nieposiadającej obywatelstwa starającej się o uzyskanie zezwolenia na pobyt tymczasowy;
 6. dokument potwierdzający możliwość zamieszkania w miejscu deklarowanego  pobytu tymczasowego;
 7. dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na pobyt tymczasowy podejmuje wydział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w terminie nie późniejszym niż 15 dni od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie na pobyt tymczasowy wpisywane jest do dokumentu uprawniającego do wyjazdu za granicę lub na odwrotnej stronie wkładki do dokumentu poprzez wklejanie nalepki „Дазвол на часовае пражыванне” („Wstępne zezwolenie na pobyt tymczasowy”).

Cudzoziemiec przebywający w Republice Białorusin tymczasowo, zobowiązany do zamieszkania wyłącznie w miejscu pobytu tymczasowego wskazanego w nalepce „Дазвол na часовае пражыванне” („Wstępne zezwolenie na pobyt tymczasowy”).

Przy zmianie miejsca tymczasowego zamieszkania cudzoziemiec jest zobowiązany w terminie do pięciu dni z wyjątkiem dni wolnych od pracy, świąt państwowych i innych dni świątecznych do okazania dokumentów potwierdzających taką możliwość organom administracji państwowej, właściwym dla nowego miejsca zamieszkania, w celu wprowadzenia zmian w dokumencie zezwolenia na pobyt tymczasowy.

* * *

ПОЛУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Основания для получения иностранцами разрешений на временное проживание:

Разрешения выдаются иностранцам:

 1. если они прибыли в Республику Беларусь для получения или получают на территории Республики Беларусь образование, – на срок получения образования, но не более одного года;
 2. если они являются супругами, близкими родственниками граждан Республики Беларусь, иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, – на срок пребывания, но не более одного года;
 3. если они прибыли в Республику Беларусь для занятия или занимаются трудовой, предпринимательской и (или) иной деятельностью на территории Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, – на срок пребывания, но не более одного года;
 4. в отношении которых установлена опека (попечительство) гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, – на срок установления опеки (попечительства), но не более одного года;
 5. если они являются этническими белорусами или их кровными родственниками по прямой нисходящей линии: детьми, внуками, правнуками, родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь, – на срок пребывания, но не более одного года;
 6. если они имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации, – на срок пребывания, но не более одного года;
 7. если они ранее состояли в гражданстве Республики Беларусь, – на срок пребывания, но не более одного года;
 8. если у них имеется на праве собственности жилое помещение в Республике Беларусь, – на срок пребывания, но не более одного года;
 9. если они в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь, – на срок рассмотрения ходатайства;
 10. если им предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – на срок не более одного года для получения разрешения на постоянное проживание;
 11. если им предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – на срок предоставления дополнительной защиты, но не более одного года;
 12. если они в соответствии с законодательством Республики Беларусь не могут быть возвращены или высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений либо где им угрожают пытки, или если отсутствует государство, которое согласилось их принять, – на срок, в течение которого невозможны возвращение или высылка, но не более одного года;
 13. если они получают медицинскую помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения Республики Беларусь, – на срок лечения, но не более одного года;
 14. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

 

Куда обращаться за получением разрешения:

Tерриториальные подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту предполагаемого постоянного жительства

 

Какие документы требуются для выдачи разрешения:

 1. документ, подтверждающий законность пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике Беларусь;
 2. документ для выезда за границу;
 3. справка о прекращении гражданства Республики Беларусь – для лица, прекратившего гражданство Республики Беларусь, или о принадлежности к гражданству Республики Беларусь – для лица, не являющегося гражданином Республики Беларусь;
 4. страховой полис медицинского страхования;
 5. документ, подтверждающий законный источник получения доходов, обеспечивающих иностранному гражданину или лицу без гражданства и членам его семьи прожиточный минимум, установленный в Республике Беларусь, – для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на временное проживание в качестве членов семьи иностранного гражданина или лица без гражданства, получившего (получающего) разрешение на временное проживание;
 6. документ, подтверждающий возможность проживания по месту предполагаемого временного проживания;
 7. документ, подтверждающий внесение платы.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное проживание принимается органом внутренних дел не позднее 15 дней со дня подачи заявления.

Разрешение на временное проживание оформляется в документе для выезда за границу или на оборотной стороне вкладыша к документу для выезда за границу путем вклеивания марки «Дазвол на часовае пражыванне».

Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного проживания, которое указано в марке «Дазвол на часовае пражыванне».

При перемене места временного проживания иностранец в течение пяти суток, за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, обязан представить в орган внутренних дел по новому месту временного проживания документы, подтверждающие возможность проживания по месту предполагаемого временного проживания, для внесения изменений в разрешение на временное проживание.