Wydanie zezwolenia na pobyt stały w Republice Białorusi

Wydanie zezwolenia na pobyt stały w Republice Białorusi

WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY W REPUBLICE BIAŁORUSI  / ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY W REPUBLICE BIAŁORUSI

Podstawa wydania zezwolenia

Jeśli aplikujący:

 1. są bliskimi krewnymi obywateli Republiki Białorusi zamieszkujących w Republice Białorusi na stałe;
 2. posiadają status uchodźcy lub azyl w Republice Białorusi;
 3. posiadają prawo do połączenia z rodziną;
 4. legalnie przebywali w Republice Białorusi w okresie ostatnich siedmiu lat lub dłużej;
 5. mają podstawy do nabycia obywatelstwa Republiki Białorusi w trybie rejestracji;
 6. posiadali wcześniej obywatelstwo Republiki Białorusi;
 7. są pracownikami i specjalistami, których potrzebują organizacje Republiki Białorusi;
 8. posiadają wyjątkowe zdolności i umiejętności lub odznaczają się wybitnymi zasługami dla Republiki Białorusi, a także dużymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, techniki, kultury i sportu;
 9. są przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy zainwestowali kwotę w wysokości nie mniejszej niż 150.000 euro w obiekty działalności inwestycyjnej na terytorium Republiki Białorusi;
 10. są etnicznymi Białorusinami lub ich bliskimi krewnymi w linii prostej: dziećmi, wnukami, prawnukami, którzy urodzili się poza granicami współczesnego terytorium Republiki Białorusi.

Gdzie należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały:

Oddziały zamiejscowe Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (zgodnie z  miejscem deklarowanego pobytu  stałego): http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia

 1. wniosek;
 2. CV;
 3. dokument uprawniający do wyjazdu za granicę;
 4. zaświadczenie o utracie obywatelstwa Republiki Białorusi;
 5. dokument uprawniający do wyjazdu za granicę osoby niepełnoletniej (jeśli istnieje)
 6. 4 kolorowe aktualne zdjęcia wnioskodawcy w rozmiarze 40 × 50 mm (w nierozciętym arkuszu);
 7. zaświadczenie o niekaralności;
 8. dokumenty potwierdzające obecność podstaw do otrzymania zezwolenia na pobyt stały, przewidzianych ustawodawowo;
 9. dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Republice Białorusi;
 10. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające nieobecność chorób włączonych do wykazu chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu;
 11. dokument odpowiedniego organu administracji publicznej potwierdzający o pozostawaniu lub niepozostawaniu przez cudzoziemca w związku małżeńskim (z wyjątkiem przypadków łączenia małżonków) – dla cudzoziemców pełnoletnich będących dziećmi rodzonymi lub  zaadoptowanymi przez obywateli Republiki Białorusi, cudzoziemców przebywających w Republice Białorusi na stałe lub starających się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, korzystających z prawa do łączenia rodzin;
 12. dokument potwierdzający prawo do korzystania z mieszkania lub prawo własności do lokalu mieszkalnego zgodnie z adresem deklarowanego pobytu stałego;
 13. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa cudzoziemca w stosunku do osoby zapraszanej oraz posiadanie przez osobę zapraszaną lub cudzoziemca starającego się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz posiadanie przez osobę zapraszaną legalnego źródła dochodu zapewniającego mu, członkom jego rodziny oraz cudzoziemcowi lub osobie nieposiadającej obywatelstwa starających się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, minimum socjalne ustalone w Republice Białorusi, na okres rozpatrywania wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały – dla obywateli zagranicznych oraz osób nieposiadających obywatelstwa starających się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały w szczególnych przypadkach łączenia rodzin;
 14. dokumenty niezbędne do rejestracji  zgodnie z miejscem zamieszkania:
  1. wniosek;
  2. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
  3. akt urodzenia – dla osób poniżej 14-go roku życia i nie posiadających dowodu osobistego oraz innych dokumentów stwierdzających  tożsamość;
  4. dokument będący podstawą do rejestracji zgodnie z miejscem zamieszkania;
  5. dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały cudzoziemcy przebywający poza granicami Republiki Białorusi mogą składać wnioski w zagranicznych instytucjach Republiki Białorusi.

* * *

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Основание выдачи разрешения

Если лица:

 1. являются близкими родственниками граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в Республике Беларусь;
 2. являются лицами, которым предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь;
 3. имеют право на воссоединение семьи;
 4. прожили на законных основаниях в Республике Беларусь последние семь и более лет;
 5. имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации;
 6. состояли ранее в гражданстве Республики Беларусь;
 7. являются работниками и специалистами, в которых нуждаются организации Республики Беларусь;
 8. обладают исключительными способностями и талантом или имеют выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта;
 9. являются иностранными инвесторами, вложившими инвестиции в размере не менее ста пятидесяти тысяч евро в объекты инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь;
 10. являются этническими белорусами или их кровными родственниками по прямой нисходящей линии: детьми, внуками, правнуками, родившимися за пределами современной территории Республики Беларусь.

Куда обращаться за выдачей разрешения на постоянное проживание:

Tерриториальные подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту предполагаемого постоянного жительства

Какие документы требуются для выдачи разрешения

1)    заявление;

2)    автобиография;

3)    документ для выезда за границу;

4)    справка о прекращении гражданства Республики Беларусь;

5)    документ для выезда за границу несовершеннолетнего (при его наличии);

6)    4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 × 50 мм (одним листом);

7)    документ о наличии или об отсутствии судимости;

8)    документы, подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное проживание, предусмотренных законодательством;

9)    документ, подтверждающий законность пребывания иностранца в Республике Беларусь;

10) медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровя населения;

11) документ компетентного органа государства гражданской принадлежности и (или) прежнего обычного места жительства, подтверждающий, что иностранец не состоял и не состоит в браке (за исключением случаев воссоединения супругов), – для иностранцев, достигших 18-летнего возраста и являющихся детьми или усыновленными граждан Республики Беларусь, иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, ходатайствующих о получении разрешения на постоянное проживание в целях реализации права на воссоединение семьи;

12) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение по месту предполагаемого постоянного проживания;

13) документы, подтверждающие родство иностранца с приглашающим лицом и наличие у приглашающего лица или иностранного гражданина, обратившихся за выдачей разрешения на постоянное проживание, достаточных жилищных условий, а также у приглашающего лица законного источника получения доходов, обеспечивающего ему, членам его семьи и иностранному гражданину или лицу без гражданства, обратившемуся за выдачей разрешения на постоянное проживание, прожиточный минимум, установленный в Республике Беларусь, на период рассмотрения заявления о получении разрешения на постоянное проживание, – для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о получении разрешения на постоянное проживание в отдельных случаях воссоединения семьи;

14) документы, необходимые для регистрации по месту жительства:

 1. заявление;
 2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 3. свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста и не имеющих паспортов и иных документов удостоверяющих личность;
 4. документ, являющийся основанием для регистрации по месту жительства;
 5. документ, подтверждающий внесение платы.

За получением разрешения на постоянное проживание иностранцы, находящиеся за пределами Республике Беларусь, могут обратиться в загранучрежедния Республики Беларусь.