Pomoc medyczna

Podstawa prawna  Postanowienie Kabinetu Ministrów Ukrainy № 667 z dnia 22.06.2011 r. O zatwierdzenie Porządku udzilania pomocy medycznej cudzozimcom i osobom bez obywatelstwa (bezpaństwowcom) czasowym przebywających na terytorium Ukrainy.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/667-2011-%D0%BF

Cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa (bezpaństwowcy), czasowo przebywającę na terytorium Ukrainy, pomoc medyczna łącznie z pomocą w nagłych wypadkach udzieła się opłatnie, jesli inne nie przewidziane ustawodawstwem lub umowami międzynarodowymi Ukrainy.

Cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa mają prawo zwrócić się o pomoc medyczną w tym o pomoc w nagłych wypadkach w jaki-kolwiek państwowy lub komunalny centrum ochrony zdrowia.

Cudzoziemien lub osoba bez obywatelstwa mogę zapłacić za usługę przelewem bankowym lub gotówką w walucie krajowej.

W przypadku zawarcia umowy ubiezpieczenia (polis, świadectwo, certyfikat) którą przewidziano opłate pomocy medycznej (umowa ubiezpieczenia) za uzdzieloną usługę płaci ubiezpieczyciel – rezydent w sposób przekazania opłat na konto centrum ochrony zdrowia, który udzielił pomoc medyczną, pod warunkiem przedstawienia dokumenta podtwierdzającego opłatę.

W przypadku zawarcia umów o dwóstronne uznanie umów ubiezpieczenia między ubiezpieczycielem – rezydentem i ubiezpieczycielem-nierezydentem gwarancja opłat wartości pomocy medycznej, udzielonej cudzoziemcu lub osobom bez obywatelstwa, wykonywa ubiezpieczyciel – rezydent na podstawie umowy ubiezpieczenia.

W przypadku kiedy wartość pomocy medycznej, udzielonej cudzoziemcu lub osobie bez obywatelstwa przekracza sumę ubiezpieczenia przewidzianą w umowie ubiezpieczenia, cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa zobowiązana zapłacić różnicę centrum ochrony zdrowia.

Jeśli przez cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa nie zawarta umowa ubiezpieczenia i nie ma potwierdzenia w formie pisemnej prawa do pomocy bezopłatnej, opłaty pomocy medycznej na Ukrainie w tym pomoc w nagłych wypadkach dokonuję cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa.

Prywatny centrum ochrony zdrowia udziełają pomoc medyczną dla cudzoziemców i obywateli Ukrainy na takich samych zasadach.

Отримання медичної допомоги в Україні

Дане питання врегульовано Постановою КМУ № 667 від 22.06.2011 р. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/667-2011-%D0%BF

Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров’я.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземцям та особам без громадянства, може здійснюватись у безготівковій формі або готівкою в національній валюті.

У разі укладення іноземцем або особою без громадянства із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги, оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

У разі укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та страховиком-нерезидентом гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, здійснюється страховиком-резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

У разі коли вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, перевищує страхову суму, передбачену договором страхування, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства договорів страхування, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, в тому числі екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства.

Приватні заклади охорони здоров’я приймають іноземців на тих самих умовах, що й громадян України