Przed przyjazdem na Ukrainę

Zgodnie z art. 9 Ustawy Ukrainy z dnia 22.09.2011 r. „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa (bezpaństwowców, apatrydów)” cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa mają prawo przyjeżdrzać na terytorium Ukrainy na podstawie określonego w niniejszej ustawie lub umowie międzynarodowej  paszportu oraz uzyskanej wizy jeśli ustawaodawstwo lub umowy międzynarodowe nie stanowi inaczej. Obywateli Polski oraz obywateli Unii Europejskiej zgodnie  z Dekretem Prezydenta Ukrainy №1131/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. „O wprowadzenie reżimu bezwizowego dla obywateli państw członków Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Liechtensteinu” nie potrzebują wizy, jeżeli czas pobyt na Ukrainie nie przekracza 90 dni. W Postanowieniu Kabinetu Ministrów Ukrainy №150 z dnia 15.02.2012 r. „O zatwirdzeniu Porządku przedłużenia czasu pobytu oraz przedłużenie lub skrócenie terminu pobytu czasowego cudzoziemców i osób bez obywatelstwa (bezpaństwowców) na terytorium Ukrainy” przepis został szczegółowo wyjaśniony następuącą, że 90 dni pobytu na terytorium Ukrainy – 90 dni w ciągu 180 dni z dnia pierwszego przyjazdu. Przepis ten dotyczy obywateli Polski, które planują wizytę do Rosji tranzytem przez terytorium Ukrainy. Organy państwowe Ukrainy nie zobowiązane sprawdzać spełnienie wymóg przyjazdu do państw trzecich, w przypadku jeśli służba graniczna Rosji na granicę odmówi obywatelowi Polski w prawie przyjazdu, w stosunkach z Ukrainą takie czynności nie mają skutków negatywnych.

W przypadku, kiedy obywatel Polski ma zamiar być na terytorium Ukrainy więcej 90 w ciągu 180 dni z dnia pierwszego przyjazdu, on zobowiązany spełnić procedure legalizacji, co można zrobić na terytorium Ukrainy. Jeśli czas pobytu na terytorium Ukrainy obywatela Polski przekroczył 90 dnia, a obywatel Polski powienien pilnie przyjechać na Ukraine, to można spróbować uzyskać długoterminową wizę typu D (VD). Celem wydania wymienionej wizy jest wypełnienie dokumentów, które uprawniają do pobytu lub zamiszkania na terytorium Polski na termin przekraczający 90 dni. W celu uzyskania informacji o mozliwości uzyskania wymienionej wizy oraz listy wymaganych dokumentów dla uzyskania wizy osoba powinna zwrócić się do konsulatu Ukrainy.

 

Порядок підготовки громадянами Польщі до відвідування України

Відповідно до ст. 9 ЗУ від 22.09.2011 р. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства в’їжджають на територію України за наявності визначеного цим Законом чи міжнародним договором паспортного документа та одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами. Проте громадяни Польщі, як і громадяни інших країн ЄС, відповідно до Указу Президента України №1131/2005 від 26 липня 2005 року «Про встановлення безвізового режиму для громадян держав – членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн» не потребують оформлення візи, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів. У Постанові КМУ №150 від 15.02.2012 р. «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» деталізується це положення таким чином, що 90 днів перебування в Україні – не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду. Це положення стосується і громадян Польщі, які збираються відвідати, наприклад, Російську Федерацію і проїжджатимуть транзитом через територію України. При цьому органи державної влади України не зобов’язані перевіряти дотримання всіх вимог для в’їзду до третіх країн, тобто, якщо прикордонна служба РФ на кордоні відмовила громадянину Польщі у в’їзді, то у правовідносинах з Україною це не матиме жодного значення та негативних наслідків.

Проте, якщо громадянин Польщі збирається перебувати в Україні протягом строку більшого, ніж 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, йому необхідно пройти процедуру легалізації, але це вже можна зробити тільки на території України. Але, коли громадянин Польщі вже перебував більш як 90 днів на території України і повинен терміново прибути до України то він може спробувати отримати довгострокову візу типу Д (VD), яка видається для в’їзду на територію України з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів. Для того, щоб дізнатись про можливість отримання такої візи та перелік необхідних для її отримання документів необхідно звернутись до консульства України.