Uzyskanie zezwolenia na imigrację

Podstawy uzyskania usług

Zezwolenie na imigrację udzieła się w ramach kwoty imigracji

Kwota imigracji ustala się przez Kabinet Ministrów Ukrainy według kategorii imigrantów.

 1. Naukawcy i pracowniki kultury imigracja których odpowiada interesam Ukrainy;
 2. Wysoko wykwalifikowany specjalisty i robotniki, potrzeba w których jest w gospoidarki Ukrainy
 3. Osoby, które inwestowali w gospodarkę Ukrainy walutę obcą w wysokości nie mniej sto (100) tysięcy dolarów (USA), zarejestrowanych według porządku ustalonej prze Kabinet Ministrów Ukrainy;
 4. Osoby, które są bratem lub siostrą, dziadkiem lub babcią,  wnukiem lub wnuką obywatela Ukrainy;
 5. Osoby, który wcześniej posiadali obywatelstwo Ukrainy;
 6. Rodzicę, mąż (żona) imigranta oraz jego niepełnoletnie dzieci;
 7. Osoby, które nieprzerwanie (stale) mieszkają na terytorium Ukrainy w ciągu trzech lat z dnia uzyskania statusu uchodcy na Ukrainie lub azylu na Ukrainie, oraz ich rodzicę, mąż (żona) i niepełnoletnie dzieci mieszkającę z nimi;
 8. Osoby, które stale zamieszkają na terytorium Ukrainy w ciągu trzech lat z dnia udzilenia im statusu osoby, która jest ofiara handlu ludźmi.

Zezwolenie na imigrację za ramami kwoty udziela się:

 1. Małżonku jeśli drugi małżonek ponad dwa lata jest obywatelem Ukrainy, dzieciom i rodzicom obywateli Ukrainy;
 2. Osoby, które są opiekunami lub kuratorami obywateli Ukrainy,  osoby przebywają po opieką lub kuratelą obywateli Ukrainy;
 3. Osobom uprawnionym do nabycia obywatelstwa Ukrainy na podstawie terytorialnego pochodzenia;
 4. Osobom, imigracja których dotychy interesów państwa;
 5. Zagranicznym ukraińcom, małżonka, ich dzieciom w przypadku wspólnego przyjazdu i pobytu na Ukrainie;

Jak uzyskać usługę?

- zebrać niezbędne dokumenty;

- zwrócić się do przedstawicielstw dyplomatycznych lub konsulatu Ukrainy za granicą za mięjscem stałego pobytu (zamieszkania);

- osoby, który przebywaja na terytorium Ukrainy na podstawie prawa – do jednostek terytorialnych Państwowej Służby Migracyjnej;

- złożyc wniosek z paszportem oraz wymaganymi dokumentami;

- uzyskać zezwolenie na imigrację za miejscem złożenia dokumentów.

Koszt usługi i udogodnienie:

- koszt (wartość) usługi 179,74 UAH

- inne opłaty państwowe nie przewidziane

Złożenie wniosku

- osobiście

- w przypadku ważnego powodu pocztą lub przez inną osobę (zaświadczoną notarialnie). W takim przypadku wnioskująca osoba jest zobowiązana nie mniej jednego razu zwrócic sie osobiście do jednostki terytorialnej Państwowej Służby Migracyjnej

- za niepełnoletnich, niezdolnych osób – przedstawiciele prawne (ustawowe przedstawiciele)

Obowiązkowę dokumenty:

- wniosek o udzielenie zezwolenia na imigrację;

- trzy zdjęcia;

- kopią dokumenta tożsamości;

- dokument o miejscu zamieszkania;

- informacja o rodzinie, odpis (kopią) aktu małżeństwa (jeśli wnioskującypozostaję w związku małżeńskim)

- dokument potwierdzający, iż osoba nie cierpi na chroniczny alkoholizm, nadużywanie substancji, uzależnienia lub choroby zakaźnej wymienionej przez centralny organ wykonawczy w sprawach ochrony zdrowia;
-  zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa poprzedniego zamieszkania lub jednostką dyplomatyczną na Ukrainie o niekaralności (nieskazaniu??);
- inne dokumenty zgodnie z Ustawyą Ukrainy „O imigracji” według kategorii imigrantów.

Okres(termin) rozpatrywania wniosku

Nie więcej jednego roku z dnia złożenia wniosku

Powody (podstawy) odmowy udzielenia usługi

Podstawy odmowy w udzileniu zezwolenia na imigrację:

 1. Osobom skazanym na pozbawienie wolności terminem więcej jednego roku za popełniony czyn, który zgodnie z ustawami Ukrainy jest przestępstwem, jeśli skazanie nie jest zatartę i nie jest zniesione (?) zgodnie z prawem;
 2. Osobom, które popełnili przestępstwo przeciwko pokoju, przestępstwo wojskowe lub przestępstwo przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym lub poszukują się przez popelnienie przestępstwa. Które według prawa Ukrainy jest poważnym przestępstwem lub wytoczona przeciwko sprawa karna jeśli postepowanie wyjaśniające nie zostało zakończone;
 3. Osobom cierpiącym na chroniczny alkoholizm, nadużywanie substancji, uzależnienia lub choroby zakaźnej wymienionej przez centralny organ wykonawczy w sprawach ochrony zdrowia;
 4. Osobom, które we wniosku o uzyskanie zezwolenia na imigrację wpisał świadomie falszywą informację lub przelożyli sfalszowane dokumenty;
 5. Osobom którym na mocy ustawy jest zakazany (zabroniony) przyjazd na terytorium Ukrainy;
 6. W innych przypadkach przewidzianych ustawami Ukrainy

Podstawa prawna udzielanie usługi

- Ustawa Ukrainy „O imigracji”

- Porządek postępowania w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na imigracje i podaniami o odwołanie oraz wykonanie podjętych decyzji, zatwierdzonych Kabinetem Ministrów Ukrainy №1983  z dnia 26.12.2002 (ze zmianami);

Lista płatnych usług, które udzialają się przez jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Państwowej Służby Migracyjnej z dnia 04.06.2007 № 795 (w red. Postanowienia Kabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 04.06.2007 № 795)

Отримання дозволу на імміграцію

Підстави для отримання послуги

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
 7. особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;
 8. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.
Як отримати послугу
 • Зібрати необхідні документи;
 • Звернутись до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном за місцем постійного проживання;
 • Особам, які перебувають в Україні на законних підставах – до територіальних підрозділів ДМС України за місцем проживання;
 • Подати заяву разом з паспортом та необхідними документами;
 • Отримати дозвіл на імміграцію за місцем подачі документів;
Вартість послуги та пільги
 • Послуга – 179.74 грн.;
 • Держмито не передбачено;
Подача заяви
 • Особисто;
 • За наявністю поважних причин поштою або іншою особою (посвідченою нотаріально).
  При цьому заявник повинен особисто звернутись до територіального підрозділу ДМС України хоч би один раз;
 • За неповнолітніх, недієздатних осіб подають їх законні представники.
Необхідні документи
 • Заява про надання дозволу на імміграцію;
 • Три фотокартки;
 • Копія документа що посвідчує особу;
 • Документ про місце проживання особи;
 • Відомості про склад сім’ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває у шлюбі);
 • Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 • Довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичною установою в Україні про відсутність судимості;
 • Документи, визначені Законом України „Про імміграцію” відповідно до категорії іммігрантів.
Термін розгляду заяви

Не перевищує одного року з дня подання заяви

 

Підстави для відмови у наданні послуги

Підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію:

 1. особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
 2. особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або проти яких порушено кримінальну справу, якщо попереднє слідство за нею не закінчено;
 3. особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 4. особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи;
 5. особам, яким на підставі закону заборонено в’їзд на територію України;
 6. в інших випадках, передбачених законами України.
Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не визначено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги
 • Закон України „Про імміграцію”
 • Порядок провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від №1983 від 26.12.2002 (зі змінами);
 • Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (у ред. Постанови КМУ від 26.10.2011 № 1098);