Gdzie się zgłosić, gdy…?

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ JEŚLI  JESTEŚ PRACOWNIKIEM I GDY  INSTYTUCJA KTÓRA MOŻE UDZIELIĆ POMOCY ZAKRES POMOCY
Naruszono przepisy prawa pracy Państwowa Inspekcja Pracy Przeprowadzenie kontroli u pracodawcy w zakresie przestrzegania prawa pracy, bhp oraz legalności zatrudnienia; kierowanie do pracodawcy środków prawnych w celu usunięcia nieprawidłowości , np. nakazu wypłaty wynagrodzenia; ukaranie pracodawcy w związku z popełnieniem wykroczenia.
Pracownik-cudzoziemiec jest zatrudniony nielegalnie lub nielegalnie przebywa na terytorium Polski Państwowa Inspekcja Pracy Przeprowadzanie kontroli u pracodawcy w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców.
KCIK-La Strada Informacja-wsparcie
Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć Bezpłatna pomoc prawna (informacja, przygotowanie pism procesowych, wniosków itp.); pomoc w legalizacji pobytu na terytorium RP.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Pomoc w legalizacji pobytu na terytorium RP, informacja o prawach i obowiązkach cudzoziemca.
Zachodzi podejrzenie, że pracownik jest ofiarą pracy przymusowej. Komenda Główna Policji Ściganie przestępstw powiązanych ze zjawiskiem pracy przymusowej.
KCIK-La Strada Informacja – wsparcie dla ofiar pracy przymusowej, skierowanie do odpowiedniej instytucji, pomoc w legalizacji pobytu.
Zachodzi podejrzenie, że pracownik jest ofiarą Handlu ludźmi. Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi;

Komenda Główna Policji

Prowadzenie postępowania karnego w sprawie handlu ludźmi; wydawanie zaświadczenia potencjalnym ofiarom handlu ludźmi poświadczające, że korzystają z czasu do namysłu (Policja i Straż Graniczna).
KCIK-La Strada Wsparcie-schronisko dla kobiet-ofiar handlu ludźmi.
Pracownik-cudzoziemiec ma problemy rodzinne, padł ofiarą przestępstwa… KCIK-La Strada Pomoc i koordynacja pracy instytucji współpracujących.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć

Pomoc prawna nie tylko w dziedzinie prawa pracy, ale także w sprawach rodzinnych, administracyjnych itp…
Pracownik nie zna języka polskiego KCIK-La Strada Pomoc w zakresie poszukiwania tłumacza, konsultacja w języku rosyjskim; skierowanie do instytucji, która udzieli pomocy prawnej w języku obcym.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Pomoc prawna w języku polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim
Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć Pomoc prawna w języku rosyjskim, angielskim, francuskim, portugalskim a w przypadku cudzoziemców mówiących innymi językami pomoc w poszukiwaniu tłumacza.