Pracownicy cudzoziemscy o wysokich kwalifikacjach w Polsce

Aby przyciągnąć do Polski pracowników o wysokich kwalifikacjach w polskim prawie przewidziano specjalnie ułatwienia dotyczące tej grupy cudzoziemców w odniesieniu do  warunków wjazdu, zatrudnienia i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Ułatwienia te dotyczą zniesienia obowiązku posiadania dodatkowych dokumentów uprawniających do pracy jak np. zezwolenie na pracę i  wizę.

Zamiast tych dokumentów cudzoziemiec uzyska zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (przekraczający 3 miesiące) w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenie będzie udzielane po wykazaniu przez  pracodawcę, który zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie w Polsce pracy, że lokalny rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb kadrowych. Taki dokument powinien być dołączony przez cudzoziemca do wniosku o zezwolenie. Informację taką uzyskuje pracodawca od starosty
(właściwego miejscowo do siedziby pracodawcy) i sporządza się ją na podstawie danych widniejących w rejestrach bezrobotnych i osób poszukujących pracy bądź też negatywnych wyników rekrutacji dla danego pracodawcy. W przypadku braku stosownych kandydatów do pracy, starosta wyda informację w ciągu 14 dni.

Termin uzyskania tego zezwolenia (od wojewody  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce, zaś w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, od konsula RP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą) wynosi 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Zezwolenie takie jest wydawane na okres nieprzekraczający dwóch lat, z możliwością przedłużenia.

W przypadku gdy nastąpi zmiana pracodawcy, cudzoziemiec jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wojewodę, przy czym nie będzie się to wiązało ze zmianą treści zezwolenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dn. 27.04.2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 589)

Informacje dodatkowe:

Maciej Ofierski, „Cudzoziemcy z wyższymi kwalifikacjami podejmą pracę w RP bez zezwolenia”, HR Standard, 06.2012