Wybory

Jako cudzoziemiec w Polsce, nie mający obywatelstwa polskiego, nie będziesz mógł brać czynnego i biernego udziału w wyborach (tj. wybierać/głosować i być wybieranym/ubiegać się o pozycję np. posła), ponieważ co do zasady w wyborach w Polsce, i to zarówno na szczeblu lokalnym (czyli np. rad powiatów, sejmików województw czy też w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta) jak i ogólnokrajowym (np. do sejmu i senatu) mogą brać udział tylko obywatele Polscy.

Wyjątkowo w wyborach do rad gmin – czyli w wyborach na szczeblu lokalnym oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego – czyli do instytucji na poziomie europejskim, mogą brać udział cudzoziemcy, będący obywatelami Unii Europejskiej. Muszą oni spełniać jednak dwa warunki. Po pierwsze posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii, a po drugie stale zamieszkiwać na terytorium Polski (w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego) lub na obszarze danej gminy (w przypadku wyborów do rady gminy). Jeżeli wymagania te zostaną spełnione osoba taka może wziąć udział w wyborach. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich wymogów formalnych związanych z wpisaniem do rejestru wyborców. Wpis taki jest konieczny do uczestnictwa w wyborach. Rejestry wyborców są prowadzone przez urzędy gminy i w wypadku jakichś problemów dodatkowe informacje powinieneś znaleźć właśnie na stronie internetowej urzędu gminy, właściwego z względu  na miejsce Twojego zamieszkania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112)

Dodatkowe informacje

Jeżeli dalej interesuje Cię problematyka wyborów w Polsce to więcej informacji znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, czyli urzędu odpowiedzialnego za przeprowadzanie i czuwanie na prawidłowością wyborów w Polsce. Adres strony: http://pkw.gov.pl/