STUDENT

Studiując w Polsce, otrzymasz bardzo dobre wykształcenie i zostaniesz specjalistą cenionym  tak w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Europą. Większość krajów świata uznaje polskie wykształcenie na podstawie przepisów prawa lub umów międzynarodowych[1].

Twój status studenta w Polce nie zależy od tego na jakich zasadach podjąłeś i odbywasz studia, tzn. na zasadach dla obywateli polskich czy na zasadach dla obcokrajowców, z wyjątkiem kwestii opłat za studia i stypendium.

Koszt studiów i stypendium.

Jeśli studiujesz na tych samych zasadach, co każdy Polak, wtedy studia na uczelni publicznej są bezpłatne i możesz ubiegać się o:

1)      stypendium socjalne i zapomogi,

2)      stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3)      stypendium rektora dla najlepszych studentów,

4)      stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

5)      stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Jeśli studiujesz na zasadach dla cudzoziemców i jesteś stypendystą rządu polskiego lub stypendystą strony wysyłającej (rządu innego państwa), wtedy nie ponosisz opłat za studia i otrzymujesz stypendium rządu polskiego albo rządu innego państwa.

Jeśli studiujesz na zasadach dla cudzoziemców bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, wtedy nie ponosisz opłat za studia, ale też nie otrzymujesz stypendium. We własnym zakresie musisz pokryć koszty utrzymania w Polsce wynoszące ponad 300 euro miesięcznie.

Jeśli studiujesz na zasadach odpłatności, to we własnym zakresie musisz pokryć koszt studiów i utrzymania w Polsce. Minimalna wysokość opłat za studia wynosi w Polsce 2000 Euro za rok akademicki (plus za pierwszy rok jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 Euro) i jest różna w poszczególnych uczelniach. Dla studentów pochodzenia polskiego opłata za studia stacjonarne jest obniżona o 30%.Niektóre uczelnie przewidują także możliwość zwolnienia studentów z opłat za studia, jednakże są to sytuacje raczej wyjątkowe.

Studiując na zasadach dla cudzoziemców nie możesz się ubiegać o stypendia rządowe, niemniej jednak istnieją inne możliwości uzyskania stypendium, np. od organizacji rządowych, pozarządowych oraz osób prywatnych (np. Wspólnota Polska, urząd miasta lub województwa, Kasa Mianowskiego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki inne).

Na stronie Biura znajdziesz więcej informacji o przepisach regulujących zasady studiowania cudzoziemców w Polsce oraz możliwościach uzyskania rządowych stypendiów i dofinansowań, w tym szczególnie tych skierowanych do studentów z krajów należących do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

Warto też wiedzieć:

Studia zaoczne oraz studia na uczelni prywatnej zawsze są płatne. Odpłatne są też studia w języku angielskim lub innych językach obcych.

Pobyt w Polsce.

Studiując w Polsce musisz pamiętać o legalności pobytu na terenie Polski. Musisz posiadać wizę albo kartę pobytu. Musisz pamiętać o ważności tych dokumentów w trakcie całości Twojego pobytu na terenie Polski.

(Więcej na temat wiz i legalizacji pobytu w Polsce znajdziesz w zakładce: Legalność pobytu.

 

Zakwaterowanie.

Studiując w Polsce możesz zamieszkać:

 • w akademiku (jeżeli uczelnia dysponuje miejscami),
 • w wynajętum mieszkaniu,
 • u przyjaciół lub rodziny.

Aby uzyskać miejsce w akademiku, należy złożyć podanie za pośrednictwem Samorządu Studentów albo Biura Obsługi Studentów Zagranicznych. Każda uczelnia wyznacza własny termin oraz tryb składania podań. Zazwyczaj podanie składa się co roku przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Miejsca w akademikach są płatne. Wysokość opłat ustala akademik. Ceny różnią się w zależności od lokalizacji, warunków oraz wyposażenia, zazwyczaj jest to koszt od 300 do 500 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, iż chętnych na miejsce w akademiku jest więcej niż miejsc, dlatego nie wszystkie podania o przydzielenie miejsca w akademiku są rozpatrywane pozytywnie.

Opieka zdrowotna.

Jednym z obowiązkowych warunków podejmowania i odbywania studiów w Polsce jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.3 ust.2 pkt 1 i 4) cudzoziemcy studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce, absolwenci odbywający obowiązkowy staż, odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim mogą ubezpieczać się dobrowolnie.

Od 1 października 2013 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne wyżej wymienionych cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia jeżeli osoby te zostały uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.

Jeżeli nie masz polskiego pochodzenia i nie posiadasz Karty Polaka, musisz samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, albo wykupić polisę w innym (prywatnym) zakładzie ubezpieczeń.

Praca.

Co do zasady aby pracować w Polsce cudzoziemcy potrzebują zezwolenia na pracę. Od tej zasady są wyjątki.

W przypadku studentów, cudzoziemscy nie potrzebują zezwolenia na pracę, jeśli[2]:

1)      przebywają w Polsce lub przybywają do niej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, a podstawą ich pobytu w Polsce jest karta pobytu wydana w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. Cudzoziemcy są również zwolnieni od posiadania takiego zezwolenia, jeśli podjęli studia na terytorium innego państwa członkowskiego UE, które zamierzają kontynuować lub uzupełnić w Polsce;

2)      są studentami studiów stacjonarnych odbywającymi studia w Polsce na podstawie wizy; w tym wypadku mogą pracować bez zezwolenia tylko w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień;

3)      są studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują ich organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;

4)      są studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;

5)      są studentami szkół wyższych skierowanymi do odbycia w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w roku kalendarzowym praktyk zawodowych (w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą lub zawodową a pracodawcą, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy);

6)      są studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich UE lub EFTA, którzy wykonują prace w ramach praktyk zawodowych przewidzianych w regulaminie studiów lub w programie nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej.

Do tej kategorii należą także studenci-cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka.

 

We wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów oraz pobytem w Polsce PAMIĘTAJ aby być w stałym kontakcie z pracownikiem administracyjnym uczelni, który opiekuje się studentami zagranicznymi.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1067)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1168)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr210 poz.2135 z poźn.zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919)

Właściwe urzędy

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel.+48 22 826-74-34
http://www.buwiwm.edu.pl

Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Twoim kraju (wykaz polskich placówek dyplomatycznych w Twoim kraju oraz ich dane teleadresowe można znaleźć pod linkiem: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/)

Dział Rekrutacji twojej uczelni (wykaz uczelni oraz ich dane teleadresowe można znaleźć pod linkiem: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie/)

Ponadto przydatne informacje znajdziesz na:[1]Więcej na ten temat na stronie internetowej: http://www.enic-naric.net/