Opieka zdrowotna.

Jednym z obowiązkowych warunków podejmowania i odbywania studiów w Polsce jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art.3 ust.2 pkt 1 i 4) cudzoziemcy studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce, absolwenci odbywający obowiązkowy staż, odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim mogą ubezpieczać się dobrowolnie.

Od 1 października 2013 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne wyżej wymienionych cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia jeżeli osoby te zostały uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka.

Jeżeli nie masz polskiego pochodzenia i nie posiadasz Karty Polaka, musisz samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, albo wykupić polisę w innym (prywatnym) zakładzie ubezpieczeń.

We wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów oraz pobytem w Polsce PAMIĘTAJ aby być w stałym kontakcie z pracownikiem administracyjnym uczelni, który opiekuje się studentami zagranicznymi.

 

Karta Polaka

Jeżeli posiadasz Kartę Polaka i studiujesz w Polsce, to masz ułatwiony dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Posiadając Kartę Polaka jesteś uprawniony do:

 • bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanach nagłych,
 • oraz ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) za koszt uczelni.

W celu uzyskania ubezpieczenia w NFZ musisz udać się do wojewódzkiego urzędu NFZ i złożyć wniosek o zawarcie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu.

Potrzebne dokumenty:

 • paszport,
 • wiza lub karta pobytu,
 • legitymacja studenta,
 • Karta Polaka.

Następnie należy udać się do działu nauczania i poprosić o kontakt z pracownikiem administracyjnym, który zajmuje się ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów. Po przedłożeniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu, Karty Polaka i legitymacji studenta pracownik wyda Ci potwierdzenie opłacenia składki zdrowotnej.

Więcej na temat opieki zdrowotnej na terenie Polski w zakładce: Opieka zdrowotna

Właściwe urzędy

 • Dział nauczania Twojej uczelni
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (odpowiedni oddział wojewódzki): http://www.nfz.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr210 poz.2135 z poźn.zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 164,  poz. 1027, z późn. zm.
 • Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisana w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.

Ponadto przydatne informacje znajdziesz na: