Praca – studenci

Co do zasady aby pracować w Polsce cudzoziemcy potrzebują zezwolenia na pracę. Od tej zasady są wyjątki.

W przypadku studentów, cudzoziemscy nie potrzebują zezwolenia na pracę, jeśli[2]:

1)      przebywają w Polsce lub przybywają do niej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, a podstawą ich pobytu w Polsce jest karta pobytu wydana w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. Cudzoziemcy są również zwolnieni od posiadania takiego zezwolenia, jeśli podjęli studia na terytorium innego państwa członkowskiego UE, które zamierzają kontynuować lub uzupełnić w Polsce;

2)      są studentami studiów stacjonarnych odbywającymi studia w Polsce na podstawie wizy; w tym wypadku mogą pracować bez zezwolenia tylko w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień;

3)      są studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują ich organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;

4)      są studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;

5)      są studentami szkół wyższych skierowanymi do odbycia w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w roku kalendarzowym praktyk zawodowych (w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą lub zawodową a pracodawcą, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy);

6)      są studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich UE lub EFTA, którzy wykonują prace w ramach praktyk zawodowych przewidzianych w regulaminie studiów lub w programie nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej.

Do tej kategorii należą także studenci-cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka.

We wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów oraz pobytem w Polsce PAMIĘTAJ aby być w stałym kontakcie z pracownikiem administracyjnym uczelni, który opiekuje się studentami zagranicznymi.

 

Więcej informacji na temat pracy w Polsce znajdziesz tutaj, na stronie Jestem w Polsce -> Pracownik.