Prawo do zrzeszania się 

Prawo do zrzeszania się stanowi jedno z najbardziej podstawowych praw, jakie gwarantowane są każdemu człowiekowi przez współczesne państwa prawa. Dzięki temu możliwe jest wspólne organizowanie się osób, które mają podobne poglądy i dążą do osiągnięcia wspólnych celów.

W Polsce prawo to jest zapewnione przez wiążące nas umowy międzynarodowe (np. Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności), Konstytucję RP (art. 58) a także ustawy (np. ustawa prawo o stowarzyszeniach).

Zrzeszanie się może być realizowane w różnych formach: przez stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, czy partie polityczne.

Fundacja a Stowarzyszenie – różnice:

Podstawową różnicą między stowarzyszeniem i fundacją jest to, że w fundacji niezbędny jest majątek, w który wyposaża ją fundator – natomiast w stowarzyszeniu majątek nie jest potrzebny. Stowarzyszenie można założyć w dowolnym celu, natomiast fundację można założyć tylko w celu społecznie lub gospodarczo użytecznym. Aby móc zarejestrować stowarzyszenie potrzebne jest 15 osób, natomiast takich wymogów nie ma przy fundacji.

Organizacja pozarządowa (np. fundacja czy stowarzyszenie) może starać się o status organizacji pożytku publicznego, dalej OPP, jeżeli prowadzi przez co najmniej 2 lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego (np. działalność charytatywna czy na rzecz kultury i sztuki).  Status OPP daje wiele korzyści – np. ulgi podatkowe, możliwość otrzymywania zleceń od organów państwowych w obrębie zadań publicznych czy otrzymywanie 1% podatku dochodowego od  osób fizycznych.

Stowarzyszenie

Jeżeli jesteś turystą w Polsce to nie możesz założyć stowarzyszenia – to prawo przysługuje tylko cudzoziemcom mającym na terytorium Polski miejsce zamieszkania.

Jeśli chciałbyś dołączyć do istniejącego stowarzyszenia, ponieważ nie jesteś zameldowany na terytorium Polski będzie to możliwe tylko wtedy, gdy pozwala na to jego statut.

Fundacja

Jeżeli jesteś turystą w Polsce to możesz założyć fundację, pod warunkiem, że posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych według swojego rodzimego prawa. Musisz jednak pamiętać, że siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Polski.

Niezbędne dla powołania fundacji i rozpoczęcia przez nią działalności jest:

  • ustalenie wysokości funduszu założycielskiego i ustanowienie aktu fundacyjnego. Akt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu. Oświadczenie to musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.Akt notarialny można też sporządzić za granicą. Ma on wówczas taką samą moc, jak złożony przed notariuszem w Polsce, pod warunkiem jednak, że sporządzony jest przez polskiego konsula i po uzyskaniu od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. Taksa notarialna zależy od majątku przeznaczonego na rzecz fundacji.
  • opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego siedzibę, nazwe, majątek, sposób działania fundacji oraz jej organy.
  • zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), poprzez złożenie wniosku rejestrowego.

Ponieważ jako turysta nie masz prawa podejmować pracy na terytorium Polski, nie masz też prawa wstępować do związków zawodowych.

Nie będąc obywatelem polskim nie masz też prawa zostać członkiem partii politycznej w Polsce.

Podstawa prawna

  • Stowarzyszenia – Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  • Związki zawodowe – Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  • Fundacje – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Partie polityczne – Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
  • Organizacje pożytku publicznego – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Właściwe urzędy i instytucje

Dodatkowe informacje: