Deportacja (wydalenie z Polski)

Musisz wiedzieć, że przez cały czas, kiedy jesteś w Polsce Straż Graniczna i Policja mogą kontrolować legalność Twojego pobytu. W tym celu można żądać od Ciebie okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających do pobytu, pracy lub prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do Twojego państwa pochodzenia.

Pamiętaj, że jeżeli:

 • przebywasz bez ważnej wizy, jeżeli jest wymagana, lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu w Polsce;
 •  nie opuściłeś terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego czasu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen przez 3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu;
 • wykonywałeś pracę nielegalnie lub podjąłeś działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami prawa
 • nie posiadasz środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Polski i nie możesz wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania;
 • Twoje dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski (lub w Strefie Schengen) jest niepożądany;
 • Twój dalszy pobyt stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszałby interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 • niezgodnie z przepisami przekroczyłeś lub usiłowałeś przekroczyć granicę;
 • dobrowolnie nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w wydanej przez właściwe władze decyzji;
 • nie wywiązujesz się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa (nie płacisz należnych podatków);
 • zakończyłeś odbywanie kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przebywasz na terytorium Polski po upływie okresu pobytu, do którego byłeś uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

zostanie wobec Ciebie wydana decyzja o wydaleniu z Polski.

Nie można jednak wydać wobec Ciebie decyzji o wydaleniu, a jeśli została wydana to niemożliwe jest jej wykonanie w przypadku, gdy:

 • jesteś małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i Twój dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (chyba, że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia)
 • wydalenie:
  •  mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby Twoje prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłbyś zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej;
  •  naruszałoby prawo do życia rodzinnego lub naruszałoby prawa Twojego dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu;

Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę (właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania), z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta placówki Straży Granicznej lub organu Służby Celnej

W decyzji o wydaleniu:

 • zostanie określony termin, w którym możesz dobrowolnie opuścić Polskę (termin ten będzie nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 30 dni);
 • wojewoda będzie mógł wyznaczyć Ci miejsce, w którym powinieneś przebywać do czasu wykonania decyzji, a ponadto może nałożyć na Ciebie obowiązek zgłaszania się w określonych odstępach czasu do właściwego organu (wojewody, Policji, Straży Granicznej);
 • orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski lub na terytorium Polski i państw obszaru Schengen (od 6 miesięcy do 5 lat), co uniemożliwi Ci ubieganie się o wizę lub wjazd na terytorium Polski lub do Strefy Schengen;

Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie Twojej wizy krajowej, cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

Od decyzji o wydaleniu przysługuje Ci odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Pisemne odwołania należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Musisz wiedzieć, że co do zasady, sam będziesz musiał ponieść koszty związane z wydaleniem Cię z Polski. Do wydatków tych zalicza się koszty postępowania administracyjnego, pobrania odcisków palców oraz koszty wykonania fotografii, pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, badań lekarskich, przejazdu do granicy albo do granicy państwa, do którego się udajesz lub zostaniesz doprowadzony oraz ewentualne koszty przymusowego doprowadzenia do granicy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Dz.U.2011.264.1573 j.t.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2009 Nr 207, poz. 1600).

Stan prawny na dzień 31 lipca 2013 r.