Gdy zostaniesz pokrzywdzony przestępstwem

Jeśli Cię okradziono lub zostałeś pokrzywdzony innym przestępstwem, jak najszybciej zgłoś się na policję. Po przyjęciu zawiadomienia zostanie sporządzony protokół i będą podejmowane czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Jeśli ukradziono Ci telefon lub kartę bankomatową, oprócz zgłoszenia na policji, jak najszybciej poinformuj o kradzieży usługodawcę w celu zablokowania możliwości wykonywania połączeń lub dokonywania transakcji kartą.

W postępowaniu, które będzie się toczyło w wyniku złożonego przez Ciebie zawiadomienia możesz korzystać z pomocy pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Jeśli nie stać Cię na ustanowienie pełnomocnika z wyboru możesz zwrócić się z wnioskiem o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Możesz składać wniosku dowodowe w toku postępowania i brać udział w czynnościach postępowania. Podpisując protokół czynności, w której uczestniczyłeś możesz zgłosić zarzuty do jego treści.

Jeśli policja odmówi wszczęcia dochodzenia w Twojej sprawie lub je umorzy przysługuje Ci zażalenie.

Jeśli świadkiem zdarzenia był również inny obcokrajowiec i istnieje ryzyko, że nie będzie można przesłuchać go na rozprawie, bo np. wraca do swojego kraju, możesz zwrócić się do sądu o jego przesłuchanie.

W toku postępowania możesz przeglądać akta i sporządzać z nich kserokopie.

Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu , aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, czyli zanim zostanie odczytany akt oskarżenia, możesz złożyć oświadczenie, że chcesz działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego. Oskarżyciel posiłkowy działa w procesie obok lub zamiast oskarżyciela publicznego (prokuratora) popierając akt oskarżenia. Abyś mógł brać aktywny udział w rozprawie przed sądem, jako strona musisz działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wówczas masz prawo składać wnioski dowodowe, możesz być obecny na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku.

Jako powód cywilny możesz dochodzić w procesie karnym roszczeń majątkowych, czyli żądać, aby sąd w wyroku karnym np. zasądził od oskarżonego na Twoją rzecz określoną kwotę, tak abyś nie musiał dochodzić zapłaty i wytaczać powództwa cywilnego w odrębnym procesie cywilnym. Jeżeli nie wytoczyłeś powództwa cywilnego, możesz aż do zakończenia swojego pierwszego przesłuchania na rozprawie złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w całości lub w części.

Masz obowiązek stawiać się na każde wezwanie policji. Jeżeli bez usprawiedliwienia nie stawisz się na wezwanie, może zostać nałożona na Ciebie kara pieniężna.

Policja może pobrać od Ciebie odciski palców włosy, ślinę, próby pisma, zapach oraz może wykonać Ci fotografię. Czynności te podejmowane są w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych.

Jeśli wracasz do swojego kraju, masz obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w Polsce – jeżeli tego nie zrobisz pismo wysłane na ostatnio znany adres w Polsce będzie uważane za doręczone ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami, np. nie będziesz mógł zaskarżyć niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia (na wniesienie środka zaskarżenia masz określony czas – dla orzeczenia doręczonego na podany przez Ciebie adres bieg tego terminu rozpocznie się w dniu dostarczenia pisma i termin ten nie zostanie przedłużony).

Jeżeli zmienisz adres zamieszkania i nie podasz policji nowego adresu, wysłane pismo również będzie uważane za doręczone.

Podstawa prawna

  • Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 89, poz. 555, ze zm.)

Stan prawny na dzień 31 lipca 2013 r.