Pomoc społeczna dla cudzoziemców przebywających w Polsce

Jeżeli przyjeżdżasz do Polski jako turysta, student, pracownik czy przedsiębiorca, z zasady nie przysługują ci świadczenia z pomocy społecznej. Pomoc społeczna w Polsce przysługuje wyłącznie cudzoziemcom, którzy na podstawie decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą nadane w Polsce lub ubiegają się o nadanie takiego statusu. Osoba, która posiada kartę pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (TZTC), a znajduje się w potrzebie, ma prawo ubiegać się w wybranej instytucji o różne formy pomocy społecznej dostępnej w Polsce, w tym m.in. pracę socjalną, pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne czy świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców o nadaniu ci statusu uchodźcy w Polsce lub otrzymasz w wyniku decyzji tegoż urzędu decyzję o nadaniu ci ochrony uzupełniającej masz prawo ubiegać się o różne formy pomocy społecznej.

Jak ubiegać się o pomoc społeczną?

Jeżeli ubiegasz się o pomoc społeczną powinieneś zgłosić się do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania/pobytu i złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek musi zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 • pisemne oświadczenie, że z pisemnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w RP status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
 • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

Jeżeli uzyskałeś na terytorium RP ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
 • karty pobytu, wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Wniosek należy złożyć do starosty za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 60 dni od momentu przyznania ci statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Pomoc przysługuje ci począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym złożyłeś taki wniosek.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 • świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł do 1175 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
 • utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 • opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne,
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca, które są ustalane indywidualnie z pracownikiem socjalnym

Wysokość pomocy społecznej wynosi:

1. w okresie pierwszych 6 miesięcy:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej- do 1175 zł miesięcznie,
 2. w rodzinie 2-osobowej- do 70% kwoty  1175 zł  na osobę,
 3. w rodzinie 3-osobowej- do 60% kwoty  1175zł  na osobę,
 4. w rodzinie 4-osobowej i więcej- do 50% kwoty  1175zł  na osobę,

2. w okresie  od 7 do 12 miesiąca:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej- do 90% kwoty o której mowa w 1a,
 2. w rodzinie 2-osobowej- do 70% kwoty  o której mowa w  1b na osobę,
 3. w rodzinie 3-osobowej- do 60% kwoty  o której mowa w 1c na osobę,
 4. w rodzinie 4-osobowej i więcej- do 50% kwoty  o której mowa w 1d na osobę.

Zasiłek na naukę języka polskiego

Cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą przysługuje również zasiłek na naukę języka polskiego. Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego wynosi 531 zł, zaś maksymalna 1 260 zł.

Podstawa prawna

Administracja publiczna

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Urząd do spraw Cudzoziemców

Rzecznik Praw Obywatelskich

Organizacje pozarządowe świadczące pomoc cudzoziemcom w Polsce:

Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć w Krakowie

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie

Polska Akcja Humanitarna

Magazyn „Refugees” dla cudzoziemców w Polsce wydawany w różnych językach

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie

Fundacja Ocalenie

Fundacja Inna Przestrzeń

 

Stan prawny na dzień 14 lipca 2013 r.